War in Russian history is more than just a war

Krieg in der russischen Geschichte ist mehr als nur ein Krieg / Война для Российской истории больше, чем просто война

Обсуждая недавно со школьными учителями главные трудности в преподавании истории в школе, я обнаружил, что все они называют основным бременем не увеличение бюрократической нагрузки и количества отчетов, и не жалуются на несоответствие между требованиями федерального государственного образовательного стандарта и контрольно-измерительных материалов и Единого государственного экзамена. Их больше волнует малое количество часов, отведенное на уроки о Великой Отечественной войне (1941-1945). Ламентации о том, что на уроки о войне отводят всего четыре …


Categories: 3 (2015) 9
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-3647

Tags: , , , ,

4 replies »

 1. Thank for your interesting observations. But do you think that more lessons devoted to the Great Patriotic War would necessarily bring more in-depth and multiperspective analysis and wouldn’t just mean more indoctrination? Is it a matter of time only? And are there any teaching aids available in Russian that would show another narrative, different from the Soviet-like which is officially promoted?

 2. Święta wojna … | A Holy War … | Ein Heiliger Krieg …

  For an English and a German version of this comment please scroll down.

  Święta wojna …

  Pamięć o II wojnie światowej w ZSRR / Rosji zawsze była wybiórcza i podporządkowana interesom rządzących. Wydarzenie to często były poddawane różnego rodzaju manipulacjom. Dzisiaj nie jest inaczej. Widoczne to jest choćby po reakcjach prezydenta Rosji, Putina na brak formalnego zaproszenia na obchody rocznicowe wyzwolenia KL Auschwitz czy spór o przebieg obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Inne sposoby postrzegania wydarzeń II wojny niezgodne z aktualną linią Kremla są natychmiast krytykowane, a głoszące je instytucje lub osoby muszą się liczyć z negatywnymi konsekwencjami.

  Nauczyciel w Rosji ma swym uczniom przekazać jasno sprecyzowany, niepodlegający niuansowaniu obraz. Jak można przeczytać w tekście, wojna światowa nazywana Wielką Wojną Ojczyźnianą rozpoczęła się w 1941 r. i zakończyła w 1945 r. W tym ujęciu ZSRR od samego początku był po stronie koalicji antyhitlerowskiej. W czasie wojny poniósł ogromne straty, ludzkie i materialne. Jest to jednak tylko część prawdy historycznej.
  Czy taką narrację uznać należy za wystarczającą? Czy przekaz szkolny w pełni oddaje wiedzę o II wojnie światowej? Dwa okresy całkowicie są pomijane lub traktowane po macoszemu: tygodnie poprzedzające wybuch II wojny światowej, okres współpracy niemiecko-radzieckiej 1939–1941 i lata 1944/45. W pierwszym przypadku chodzi o podpisanie Paktu Ribbentrop-Mołotow i tajnego protokołu oraz skutków tego porozumienia: agresji 17 września na Polskę, jej rozbioru, anektowania republik nadbałtyckich i części Rumunii, polityki sowietyzacji na zajętych ziemiach, masowych represji. Dla Polski symbolem radzieckich prześladowań jest zbrodnia w Katyniu, śmierć ponad 4 tys. oficerów wziętych do niewoli (z ponad 20 tys. osób zgładzonych na rozkaz radzieckiego kierownictwa i pochowanych w różnych miejscach).
  Jestem przekonany, że informacji tych nie znajdę w podręcznikach rosyjskich (także niemieckie milczą w większości na ten temat) i uczeń nic się o tych wydarzeniach nie dowie. Natomiast może znaleźć takie kuriozalne stwierdzenia, jakie znalazły się w książce o stosunkach niemiecko-rosyjskich w XX wieku.

  O pakcie Ribbentrop-Mołotow tak w niej pisał rosyjski historyk, Aleksander Szubin: W ten sposób ZSRR uniknął udziału w wielkiej wojnie w Europie, która rozpoczęła się 1/3 września 1939 r. 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na terytorium zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, jednak ta akcja została przez kierownictwo radzieckie przedstawiona nie jako udział w wojnie przeciwko Polsce i jej sojusznikom, lecz jako wojna wyzwoleńcza w ochronie ludności białoruskiej i ukraińskiej. Zjednoczenie Białorusi i Ukrainy miało dalekosiężne skutki, gdyż w ten sposób powstały terytoria państwowe, które istnieją do dziś prawie w tych samych granicach, jakie wytyczono w 1939 r. (…)[1]
  O stanie badań w dzisiejszej Rosji na temat wybuchu wojny dodawał: (…) rosyjscy naukowcy nie traktują z reguły zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, które były częścią państwa polskiego, jako części właściwej Polski, za czym przemawia także powojenny porządek europejski” (sic!).[2]
  Zajęcie Litwy, Łotwy i Estonii przedstawił następująco: “Jesienią 1939 r. ZSRR utworzył przyczółki w krajach nadbałtyckich i dokonał w 1940 r., po tym jak Francja już skapitulowała i zmienił się układ sił w Europie, przyłączenia (niem. Anschluss) Litwy, Łotwy i Estonii”.[3]

  Uczeń, który sięgnie do tej publikacji, nie dowie się właściwie nic o realizacji hegemonialnych planów Stalina podporządkowania sobie Europy Środkowo-Wschodniej, której początek dało zajęcie części tych obszarów w 1939 r. Po stronie koalicji antyhitlerowskiej nie było poważniejszego sprzeciwu wobec polityki faktów dokonanych Kremla. Wszystko zostało podporządkowane priorytetowi uzyskania bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Rok 1944/45 oznaczał dla Europy Środkowo-Wschodniej początek ponad 40-letniego okresu podporządkowania, życia pod narzuconym systemem komunistycznym.
  Ograniczenie lekcji historii do tzw. “wojny ojczyźnianej” jest uproszczeniem, wręcz manipulacją historyczną. Myślę, że 70 lat po tych wydarzeniach powinno się z dystansu i rzeczowo o nich rozmawiać. Nie ma to nic wspólnego z relatywizowaniem czy pisaniem historii na nowo. Uparte trzymanie się przy interpretacjach rodem ze stalinowskiej historiografii zdradza jedynie – nieuświadamianą sobie być może – wewnętrzną niepewność i niejasne poczucie bycia kiedyś “nie w porządku”.

  Uwagi
  [1] Alexander Schubin: Zur Einführung: Krieg und Frieden. In: Helmut Altrichter u.a. (Ed.): Deutschland – Russland. Stationen gemeinsamer Geschichte – Orte der Erinnerung Das 20. Jahrhundert. Bonn 2014, strona 82-85, szczególnie 83.
  [2] Ebd.
  [3] Ebd.

  ——————————–

  A Holy War …

  The remembrance of WW II in the USSR / in Russia was selective and dependent on the interests of the ruling powers and subject to various forms of manipulation. Today, nothing has changed. This is typified by the reactions of the Russian president, Vladimir Putin, to the lack of a formal invitation to the 70th anniversary of the liberation of the Auschwitz concentration camp or the current controversy over the program to celebrate the 70th anniversary of the end of WW II. Other approaches to reflecting on the events of WW II that are not in line with the Kremlin’s present position are criticized immediately and persons or institutions that hold these views have to expect negative consequences.
  Teachers in Russia have to convey a clear, precisely defined point of view to their students, not a picture with nuances. The Second World War, which is very traditionally called the “Great Patriotic War” in Khodnev’s text, started in 1941 and ended in 1945. According to this account, the USSR was on the side of the anti-Hitler coalition right from the outset. During the war, it suffered enormous losses, both human and material. This is part of the historical reality.

  Does this exhaust the narrative about WW II? Do the accounts for schools completely reproduce what is known about this event? Two periods are omitted and/or treated very superficially: the weeks before the war began: the phase of the German/Soviet collaboration, and the years 1944/45. The first case deals with the signing of the Hitler-Stalin Pact and the secret supplementary protocol, as well as the consequences of the contract: the aggression against Poland on 17 September 1939, its partition (the so-called fourth Polish partition), the annexation of the Baltic countries and a part of Romania, the sovietization policies in the occupied regions, and the widespread repressive measures. The crimes that were committed in Katyn have become, for Poland, a symbol of the Soviet persecution: the deaths of more than 4 000 Polish officers who were prisoners of war (from a total of over 20 000 Poles who were murdered by command of the Soviet leadership and buried in various places).
  I am convinced that I will not be able to find this information in any standard Russian schoolbook (the German schoolbooks that are available to me only address these issues occasionally) and students learn nothing about it. Students can, however, find the following odd statements that were published in a German-Russian history book in the 20th century.

  Alexander Schubin, a Russian historian, wrote there about the Hitler-Stalin Pact as follows: “(…) Stalin made (…) the strategic decision to protect the interests of the USSR by signing a non-aggression pact with Germany. Thus, Russia avoided participation in the great European war, which started on 1/3 September 1939.
  On 17 September 1939, the Red Army marched into the western part of White Russia and into the western Ukraine. However, the Soviet leadership did not consider that these actions were part of the war on Poland and its allies but, rather, a campaign of liberation to protect the Ukrainian and White Russian populations against the war that had broken out. The reunification of White Russia and the Ukraine had wide-reaching historical consequences, because it led to the formation of territories that, today, exist within virtually the same borders that were drawn in 1939.“[1]
  With respect to the current state of Russian research on the outbreak of the war, he adds: “Russian historians usually consider that Western Ukraine and the western part of White Russia, which were part of the Polish state, are not really Polish territories; this is also reflected in the European post-war order (sic!)”[2]
  He describes the occupation of Lithuania, Latvia, and Estonia as follows: “In the Fall of 1939, the USSR established bases in the Baltic countries and, in 1940, when France had already collapsed and the balance of forces in Europe had thus changed, it annexed Lithuania, Latvia, and Estonia.“[3]

  Students who have access to this publication do not learn anything about the realization of Stalin’s hegemonic plans to subject eastern Central Europe, which started with the occupation of these territories in 1939. The anti-Hitler coalition did not offer serious opposition to the Kremlin’s policy of fait accompli. Everything was subordinated to the priority of achieving an unconditional surrender of Nazi Germany. For eastern Central Europe, 1944/45 marked the beginning of 40-year-long period of submission, of a life characterized by the imposition of the communist system.

  Restricting history education to the so-called “Great Patriotic War” is a simplification; a manipulation of history, in fact. I think that, 70 years after these events, it should be possible to discuss them sine ira et studio. This has nothing to do with a relativization or re-writing of history. A stubborn insistence on old historical interpretations from the Stalinist era only reveals a – maybe unconscious – inner insecurity and an obscure feeling of not having “behaved properly” at the time.

  References
  [1] Alexander Schubin: Zur Einführung: Krieg und Frieden. In: Helmut Altrichter u.a. (Eds.): Deutschland – Russland. Stationen gemeinsamer Geschichte – Orte der Erinnerung Das 20. Jahrhundert. Bonn 2014, pp. 82-85, esp. p. 83.
  [2] Ebd.
  [3] Ebd.

  ——————————–

  Ein Heiliger Krieg …

  Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in der UdSSR/Russland war selektiv und den Interessen der Machthaber unterstellt. Dieses Ereignis war unterschiedlichen Manipulationsformen ausgesetzt. Heute ist es nicht anders. Bezeichnend sind die Reaktionen des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf das Fehlen einer formalen Einladung zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz oder der aktuelle Streit um den Verlauf der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Endes des Zweites Weltkrieges. Andere Formen der Betrachtung der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, die mit der gegenwärtigen Linie des Kremls nicht konform sind, werden sofort kritisiert und die Personen oder Institutionen, die diese Meinung vertreten, müssen mit negativen Konsequenzen rechnen.

  Der/die LehrerIn in Russland muss seinen SchülerInnen eine klare und deutlich präzisierte Sichtweise vermitteln, kein Bild mit Nuancierungen. Der Weltkrieg, der im Text ganz traditionell “Großer Vaterländischer Krieg” genannt wird, begann 1941 und endete 1945. In dieser Darstellung stand die UdSSR von Anfang auf der Seite der Anti-Hitler-Koalition. Während des Krieges hatte es große Verluste, menschliche wie materielle, zu verzeichnen. Dies ist ein Teil der historischen Wahrheit.

  Ist das Narrativ über den Zweiten Weltkrieg damit erschöpft? Gibt die schulische Darstellung das Wissen über dieses Ereignis vollständig wieder? Zwei Perioden wurden ausgeklammert und/oder werden stiefmütterlich behandelt: die Wochen vor dem Zweiten Weltkrieg, die Zeit der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit in den Jahren 1939–1941 und die Jahre 1944/45. Im ersten Fall handelt es sich um die Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes und des geheimen Zusatzprotokolls sowie die Folgen des Vertrages: die Aggression vom 17. September gegenüber Polen, seine Teilung (die sog. vierte Teilung Polens), die Annexion der baltischen Staaten und eines Teils Rumäniens, die Sowjetisierungspolitik in den besetzten Gebieten, Massenrepressalien. Für Polen ist zum Symbol der sowjetischen Verfolgung das Verbrechen von Katyn geworden, der Tod von über 4.000 kriegsgefangenen polnischen Offizieren (bei über 20.000 auf Befehl der sowjetischen Führung ermordeten und an unterschiedlichen Orten begrabenen Personen insgesamt).
  Ich bin überzeugt davon, dass ich diese Informationen in keinem regulären russischen Schulbuch finden kann (die mir bekannten deutschen Schulbücher sprechen diese Fragen nur vereinzelt an) und der/die SchülerIn erfährt nichts darüber. Er kann folgende kuriose Äußerungen finden, die im deutsch-russischen Geschichtsbuch im 20. Jahrhundert veröffentlicht wurden.

  Über den Hitler-Stalin-Pakt schrieb dort der russische Historiker, Alexander Schubin: “(…) Stalin traf (…) die strategische Entscheidung, die Interessen der UdSSR durch den Abschluss eines Nichtangriffspaktes mit Deutschland zu wahren. Dadurch entging die UdSSR einer Beteiligung an dem großen Krieg in Europa, der am 1./3. September 1939 begann. Am 17. September 1939 marschierte die Rote Armee in das westliche Weißrussland und in die Westukraine ein, doch wurde diese Aktion von der sowjetischen Führung nicht als Beteiligung am Krieg gegen Polen und seine Verbündeten, sondern als Befreiungsfeldzug zum Schutze der ukrainischen und weißrussischen Bevölkerung von dem ausgebrochenen Krieg dargestellt. Die Wiedervereinigung Weißrusslands und der Ukraine hatte weitreichende historische Folgen, weil dadurch Staatsgebiete entstanden, die bis heute noch in fast denselben Grenzen bestehen, die 1939 gezogen wurden.”[1]
  Über den Forschungstand im heutigen Russland über den Ausbruch des Krieges fügte er hinzu: “Die russischen Wissenschaftler betrachten in der Regel die Westukraine und das westliche Weißrussland, die Teil des polnischen Staats waren, nicht als Teil des eigentlichen Polen, wofür auch die europäischen Nachkriegsordnung spricht (sic!).”[2]
  Die Besetzung Litauens, Lettlands und Estlands stellte er wie folgt dar: “Im Herbst 1939 errichtete die UdSSR Stützpunkte in den baltischen Staaten und vollzog 1940, als Frankreich bereits zusammengebrochen war und sich so das Kräftegleichgewicht in Europa verändert hatte, den Anschluss Litauens, Lettlands und Estlands.”[3]

  Die/er SchülerIn, die nach dieser Publikation greift, erfährt nichts über die Realisierung der hegemonialen Pläne Stalins zur Unterordnung Ostmitteleuropas, deren Anfang die Besetzung dieser Gebiete 1939 war. Auf der Seite der Anti-Hitler-Koalition gab es keinen ernsthaften Widerstand gegenüber der Politik der geschaffenen Tatsachen des Kremls. Alles wurde den Prioritäten des Erreichens einer bedingungslosen Kapitulation NS-Deutschland untergeordnet. Das Jahr 1944/45 bedeutete für Ostmitteleuropa den Beginn einer über 40 Jahre andauernden Unterordnung, eines Lebens im Zeichen des aufgezwungenen kommunistischen Systems.

  Die Einschränkung des Geschichtsunterrichts zum sog. “Großen Vaterländischen Krieg” ist eine Vereinfachung, ja, eine historische Manipulation. Ich denke, dass man 70 Jahre nach diesen Ereignissen sine ira et studio diskutieren sollte. Das hat mit einer Relativierung oder dem Umschreiben der Geschichte nichts zu tun. Das hartnäckige Bestehen auf alten, aus der Stalin-Zeit stammenden historischen Interpretationen verrät nur – vielleicht unbewusst – eine innere Unsicherheit und das unklare Gefühl, sich damals nicht “ordnungsgemäß” verhalten zu haben.

  Anmerkungen
  [1] Alexander Schubin: Zur Einführung: Krieg und Frieden. In: Helmut Altrichter u.a. (Hrsg.): Deutschland – Russland. Stationen gemeinsamer Geschichte – Orte der Erinnerung Das 20. Jahrhundert. Bonn 2014, S. 82-85, hier S. 83.
  [2] Ebd.
  [3] Ebd.

 3. Avatar

  Война была вчера … | The War was Yesterday … | Der Krieg war gestern …

    Prof. Dr. Olga Strelova works at Khabarovsk Regional Institute of Development of Education (Russia).

   For an English and a German version of this comment please scroll down.

   Война была вчера …

   Буквально вчера под таким названием я подготовила доклад-презентацию для одной из региональных конференций, которые весной этого года особенно часто проводятся в субъектах РФ и посвящены 70-летию Победы.
   Долголетие культа Победы и его роль в нашем обществе я сейчас не обсуждаю. Есть серьезные труды историков и социологов на эту тему.
   Педагогическая проблема, на мой взгляд, заключается в непредвзятом анализе роли и места истории Великой Отечественной войны в школьных курсах истории, в проектной и внеклассной деятельности школьников, обусловленных современными социокультурными, психолого-педагогическими и другими реальностями современного мира.
   Внимательно читая введение в раздел 7 историко-культурного стандарта (ИКС – далее), можно выделить ключевые аксиологические акценты истории Великой Отечественной войны в курсе отечественной истории:
   – Великая Отечественная война – важнейшая часть Второй мировой войны
   – Для СССР эта война стала общенародной. Отечественной. священной войной на выживание и сохранение своей государственности
   – Важнейшими слагаемыми Победы стали патриотизм. единство фронта и тыла. Сплоченность народов
   – Победа стала ключевым фактором послевоенного могущества страны и превращения СССР в мировую супердержаву.
   Однако содержание самого раздела тонет в массе фактографического материала преимущественно военно-политического характера. Для его изучения в том объеме и на том уровне, как это мыслится авторам ИКС, не хватит любого количество часов! А каков результат этой титанической работы?..
   Наоборот, аспекты истории войны, адекватные ценностным установкам ФГОС ОО и ИКС, в этом содержании \ а значит – далее в программах и учебниках \ только намечены:
   – Человек и война
   – Война и общество
   – Культурного пространства и повседневная жизнь
   – Эйфория победы
   – Цена победы
   – История и память.

   Еще сложнее вопрос – а как «поднять» эти проблемы на уроках, в проектах и т.д.?
   В отечественной педагогической традиции изучения истории в школе господствует “его величество факт”. Отсюда – бесконечные и бесполезные! жалобы на нехватку времени.
   Педагогическая концепция истории великой Отечественной Войны в школьных курсах истории должна быть переосмыслена\что вовсе не означает призыва к переписыванию самой истории\.
   Другой, связанный с первым, аспект – это подготовка учителей истории к взаимодействию с современными школьниками в условиях информационного общество, где, к сожалению, Вторая мировая и Великая Отечественная не стали последними войнами человечества, а в жизни приходится сталкиваться далеко не с одним учебником!

   ——————————–
   The war was yesterday …

   Just yesterday I prepared a report-presentation under this title for one among many regional conferences, which are carried out this spring in the regions of Russia and devoted to the 70th anniversary of the great victory.
   Now I do not discuss a longevity of the victory’s cult and its role in our society. There are a few serious works by historians and sociologists on this topic.
   In my opinion, a pedagogical problem is a neutral analysis of the role and place of the Great Patriotic War in school history courses, in project and extra-curricular activities of students in connection with modern socio-cultural, psychological, educational and other realities of the modern world.
   Carefully reading the introduction to Section 7 of the Historical and cultural standard (ICS) you can highlight key axiological accents of the Great Patriotic War in the course of Russian history:
   • The Great Patriotic War is the most important part of the Second World War
   • For the Soviet Union this war turned out to be a nationwide, patriotic and holy war for survival and preservation of its statehood
   • The most important components of the victory were patriotism, unity of front and rear, solidarity of the people
   • The victory was a key factor in the post-war power of the country and the transformation of the USSR into a world superpower.
   However, the content of the Section 7 is drowning in a mass of factual material of predominantly military and political nature. To its study in the extent and at that level, as the ICS authors’ thoughts is not enough any numbers of hours! And what is the result of this titanic work?..
   On the contrary, aspects of the war’s history adequate to values of Federal State Educational Standards and ICS – and later in curricula and textbooks – were only scheduled:
   man and war
   war and society
   cultural space and everyday life
   the euphoria of victory
   the price of victory
   history and memory.
   More difficult question is how to “raise” these issues in the classroom, in the projects, etc.?
   In Russian educational tradition of studying school history prevails “His Majesty fact”. So, complaints to shortage of time are endless and useless. A pedagogical concept of the Great Patriotic War in school history courses needs to be rethought (but that does not mean a call to “rewrite” history).
   Another aspect related to this aspect is training of history teachers to interact with students in the information society, where, unfortunately, the Second World War and the Great Patriotic War were not the last war of mankind and a school textbook couldn’t be the only possible one!

   ——————————–
   Der Krieg war gestern …

   Erst gestern habe ich eine Berichts-Präsentation mit diesem Titel für eine der Regionalkonferenzen vorbereitet, die in diesem Frühjahr häufig in den Regionen der Russischen Föderation durchgeführt werden und dem 70. Jahrestag des Sieges gewidmet sind.
   Die Langlebigkeit des Kultus des Sieges und seine Rolle in unserer Gesellschaft bespreche ich jetzt jedoch nicht. Zu diesem Thema gibt es Werke von Historikern und Soziologen. Meiner Meinung nach ist das pädagogische Problem eine unvoreingenommene Analyse der Rolle und Stellung des Großen Vaterländischen Krieges in den schulischen Geschichtsunterricht, in Projekttätigkeiten und außerschulischen Aktivitäten der Studierenden, in Verbindung mit modernen soziokulturellen, psychologischen, pädagogischen usw. Realitäten.
   Wenn man die Einführung in § 7 des historischen und kulturellen Standards sorgfältig liest, kann man die wichtigsten axiologischen Akzente des Großen Vaterländischen Krieges im Verlauf der russischen Geschichte markieren:
   • Der Große Vaterländische Krieg ist der wichtigste Teil des Zweiten Weltkrieges.
   • Für die Sowjetunion ist dieser Krieg ein bundesweiter, nationaler, heiliger Krieg ums Überleben und die Erhaltung der Staatlichkeit geworden.
   • Die wichtigsten Komponenten des Sieges waren Patriotismus, Einheit von Front und die Solidarität der Menschen in der Heimat.
   • Der Sieg war ein Schlüsselfaktor der Nachkriegsmacht des Landes und der Transformation von der UdSSR in eine Weltmacht.
   Allerdings ertrinkt der Inhalt des Abschnitts in einer Masse von Tatsachenmaterial überwiegend militärischer und politischer Natur. Für sein Erlernen in solchem Umfang und auf solchem Niveau, wie es sich die Autoren von IKS vorstellen, ist eine beliebige Anzahl von Stunden nicht genug! Und was ist das Ergebnis dieser titanischen Arbeit?…
   Im Gegenteil, Aspekte der Geschichte des Krieges, die den Wertorientierungen FGOS OO und IKS angemessen sind, sind bei diesem Inhalt und später in den Lehrplänen und Schulbüchern nur geplant:
   Der Mensch und der Krieg
   Der Krieg und die Gesellschaft
   Der Kulturraum und der Alltag
   Die Euphorie des Sieges
   Der Preis des Sieges
   Die Geschichte und die Erinnerung
   Es gibt noch eine problematische Frage – auf welche Weise kann man “dieses Problem in der Klasse, in den Projekten usw. aufwerfen”. In der russischen Bildungstradition des schulischen Geschichtslernens herrscht “Seine Majestät der Fakt”. Daher gibt es die endlosen und ergebnislosen! Beschwerden über Zeitmangel. Ein pädagogisches Konzept des Großen Vaterländischen Krieges in den Kursen der Schulgeschichte muss neu überdacht werden, das bedeutet aber nicht, die Geschichte neu zu schreiben.
   Ein weiteres Aspekt, der auf den ersten Aspekt bezogen ist, ist die Vorbereitung von Geschichtslehrern auf die Interaktion mit modernen Schülern unter Bedingungen der Informationsgesellschaft, wo leider der Zweite Weltkrieg und der Große Vaterländische Krieg nicht die letzten Kriege der Menschheit sind, und im Leben soll man nicht nur einem Lehrbuch begegnen!

  1. Replik

   Yes, it’s not about how many hours allotted to the study of war, but how it is studied. The question is what do they want to get in the end of this examination? What are the intentions of the education authorities, the government, the parents that sent the kid to school, pupils also, finally, the history teacher?

   When answering these questions, we have to state that Russian society is divided, or rather atomized, so called “scattered (rassypannoe) community”. Interests are totally different. These are a background, and a second plan context for history in Russia. There is a clear bias in the Soviet era and to the Soviet interpretation of the events of the Second World War. In this regard, there is no exact answer in the Russian mainstream historiography on the questions that Professor Joanna Vojdon asked. The accent is made on the fighting of the attack of Nazi Germany on the Soviet Union in 1941 and participation in a large anti-Hitler coalition of powers, victorious in 1945 and who created the Yalta-Potsdam system of world order in 1945. Undoubtedly, the moving of Soviet troops into Poland in September 1939 was a result of the unjust partition of Poland between Hitler and Stalin. The Soviet-Finnish war was another mistake of Soviet policy in 1939. A full-scale military action, followed by large losses, began for the Soviet army on 30 November 1939 on the border with Finland. Russian historians estimate this war as “separate bilateral local conflict that is not a part of the Second world war”, while according to a number of foreign historians, it is the “offensive of the Soviet Union against Finland during the Second world war.” The war with Finland is considered a local because it did not develop into a “new front of the world war, with the involvement in hostilities of many countries and peoples”.[1, p. 56]

   Let’s remember that almost all of the first military campaigns of Nazi Germany on the initial stage of the Second World War were bilateral. However they are not called as local conflicts. This interpretation of the Soviet-Finnish war requires some important clarifications. Perhaps the Soviet-Finnish conflict from the military point of view was bilateral, but it cannot be considered as a local episode in the first stage of the World War II. The Finnish government had on December 3 contacted the League of Nations with the request to convene the Council and the Assembly for consideration of the invasion of the USSR. The League of Nations had discussed this case, and on 14th December 1939 and the Soviet Union was expelled from the League of Nations. Probably the Soviet-Finnish conflict was seen as bilateral, but many countries participated in the discussion. As a result the USSR was in international isolation until the summer of 1941. I am fully agree with the conclusion Elena S. Sieniawskaya that the participation of the USSR in the “small” war against Finland did not pushed back a major war, but only accelerated it with all the tragic consequences.[1, p. 72] This example shows that Russian historiography makes half steps ahead, it moves slowly to real and full picture of the beginning of the World War II and the role of Russia.

   Professor Krzysztof Ruchniewicz reminds us that students do not learn anything from the school textbooks about the realization of Stalin’s hegemonic plans to subject eastern Central Europe, which started with the occupation of these territories in 1939. I can answer on this that Russian school history is changing very slowly with present political and cultural context. However in the new historical-cultural standard of the textbook on the history of Russia (2013) proposed for the writing of new textbooks the authors refer to “the non-aggression Pact between the USSR and Germany (the Molotov-Ribbentrop) and great power ambitions of Stalin”.[2] Naturally, much in the interpretation of this requirement depends on the authors of the future textbook. However, this part shows that the authors did not forget to mention about the hegemonic plans of Stalin in 1939.

   In this regard, I agree with Professor Olga Strelova, which is very difficult to jam in school curricula many problems of War, and it is most important to evoke the students, the problem of “man and war”. Another important problem raised by Professor Olga Strelova, is the training of history teachers to interact with students in modern conditions of information society. Indeed, the modern media have a variety of shapes and content. Students have to deal in life not only with educational materials about the Second World War. Public or applied history produce thousands of materials, really different both in content and quality of interpretation. Modern student rather believe Facebook, not the textbook. This is a new major challenge for teachers, mourn for the insufficient number of lessons devoted to the war.

   References
   [1] Sieniawskaya, Elena S.: Sovetsko-finljandskaya voina 1939-1940: epizod nafone vtoroi mirovoi voiny. In: Trudy Instituta rossiiskoi istorii/ Institut rossiiskoi istorii RAN – M., 2008. Vyp. 9. Otv. Red. A.N. Sakharov. – Tula: Grif I K, 2010. p. 56-76.
   [2] Istoriko-kulturny standart. The Project website: http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart (last accessed 08.04.2015).

  Pin It on Pinterest