Historical Burdens of Turkish Universities

Die historische Erblast türkischer Universitäten | Türkiye’de Üniversitenin Tarihsel Sorunlarla Yüzleşmesi


Uzun süren Osmanlı Devleti döneminde yüksek eğitim kurumu denildiğinde akla medreseler geliyordu. Ancak bu kurumlar modernleşme döneminde işlevsiz kaldı ve Tanzimat döneminde itibaren Avrupa tarzından modern yüksek öğretim kurulmaya başladı. 1863’te açılan Darülfünun, felsefesi, programı, teşkilat ve personel yapısıyla özgün bir yüksek öğretim kurumu idi. Defalaca kapatılp yeniden açıldı. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise yeni rejimin reformlarını tam olarak desteklemedi ancak karşı da değildi. Oysa yeni rejim üniversiteden tam itaat ve destek bekliyordu. 1924’te Tevhid-i Tedrisat ile paralel yüksek öğretim medreselerin kapısına kilit vuruldu [1].

İnkılapların emrinde ve hizmetinde üniversite

Kemalist rejim kendisine tam bağlı ve destekçi bir üniversite inşa etmek için yurtdışından getirdiği uzmanların da yardımıyla 1933’te önemli bir reform yaptı. Osmanlı Darülfüunu kaldırıldı, İstanbul üniversitesi kuruldu. Personelin üçte ikisi tasfiye edildi, Avrupa’dan getirilen çoğunluğu Yahudi bilim adamlarıyla yeni bir yüksek öğretim inşa edildi. Ankara’da yeni bölümler açıldı. Yeni rejimin dil ve tarih ideolojisine bilimsel zemin olması için fakülteler açıldı. 1940’lara gelindiğinde ülkede yüksek öğretimde okullaşma binde 2(0,02) civarında idi. Tek parti döneminde iki yeni üniversite kurulsa da artan nüfus ve şehirleşme ile birlikte yükseköğretime talep hızla arttı. 1949’da 3 üniversite, 17 yüksek okul, 26400 öğrenci ve 1336 öğretim elemanı vardı.

İdeoloji ve seçkincilik kıskacında üniversite

1940’lardan itibaren Türkiye’de kitlesel bir yükseköğretim politikasından ziyade seçkinci bir üniversite anlayışı hâkim olmuştur. Kendilerini yeni rejimin sahipleri olarak kabul eden seçkin elitler, üniversite eğitimini dar bir çerçevede tutmuşlardır. Personel alımlarında belli çıkar ilişkileri başat rol oynamıştır. Bu sebeple Türkiye’nin dış dünyaya açılan penceresi, aslında tam anlamıyla Türkiye’yi temsil etmemesine karşın, belirli bir seçkin sınıfın tekelinde olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’de üniversitenin gelişmesini önleyen en önemli sebep askeri vesayet ve onun destekçileri olmuştur.

Ak Parti Döneminde üniversiteyle çatışma ve çıkmazlar

28 Şubat askeri darbesi ve arkasından gelen büyük ekonomik kriz ile, Türkiye’de aslında 1990’larda başlayan sosyolojik değişim siyaseti de yeniden belirlemiştir. Kendini “muhafazakar demokrat” olarak tanımlayan AK Parti, 2003’te ezici çoğunlukla iktidara gelmiş peş peşe dokuz seçim kazanmıştır. Böylece Türkiye’nin sosyo-politik yapısında değişimler başlamıştır. Yükseköğretim nicel bakımdan hızlı büyümüştür. 2005 ile 2013 arasındaki sekiz yıllık sürede gerçekleşen artış olağanüstüdür. Türkiye’de yükseköğretim brüt okullaşma oranı 1950’de %1, 1960’da %3 iken, 1970’ler boyunca % 6. civarında idi. Yükseköğretim kurumlarında okuyan toplam öğrenci sayısı 1982’de 281.539, 1990’da 736.761, 2000’de 1.594.462, 2010’da 3.780.916, 2014 itibariyle de, yaklaşık 5,5 milyon olmuştur. Bu süreçte talep beş kat artmış ve bu talebe ancak 2005’ten sonra cevap verilebilmiştir. Öğretim üyesi sayısı, 1982’de yaklaşık 22.000 iken, Nisan 2014’te 141.674’e yükselmiştir. Ancak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, 2000’de 45 iken 2013’de 48’e yükselmiştir. Oysa OECD ülkeleri ortalaması 15,6’dır. Bu da dengesiz büyümenin temel göstergelerinden biridir [2].

Zihniyet ve pratiğiyle tarihsel mirasını sürdüren üniversite

Türkiye’de yükseköğretim nicel olarak gelişse de zihniyet ve alışkanlıklar olarak tarihsel mirasın güçlü bir taşıyıcısıdır. Osmanlı devrinden müdevver hoca-asistan ilişkileri, araştırma metodolojisi, meslek ahlâkı, akademik özgürlük, akdemiye personel alımı ve mobbing gibi konularda kült alışkanlıklar ve katılık devam etmektedir. Bütün bunlar neredeyse üniversiteyi gerçek bir akademi olmaktan çıkarmış, sıradan bir iş alanına dönüştürmüştür. Örneğin, üniversiteye personel alımında siyasal, sosyal ve dini mensubiyetler ve referanslar en önemli rolü oynamaktadır. Üniversitede rahat ve istikrarlı çalışmanın en emin yolu, liyakat değil sadakattir. Nepotizm üniversitenin en can alıcı hastalıklarından biridir ve katlanarak devam etmektedir [3]. Türkiye üniversiteleri, % 47,5 kadın personel oranı ile şaşırtıcı bir şekilde dünya birincisidir [4]. Ancak bu manzara, ilgili haberde eski Türkiye seçkinlerinden bir akademisyenin (Prof. Dr. Gülsün Sağlamer) belirttiği ve iddia ettiği gibi, Mustafa Kemal Atatürk dönemi kadın haklarına verilen önem, eşitlik, demokrasi, liyakat ve kadınların çabaları ve başarıları gibi nedenlerden değil, tam aksine katı bir nepotizm ve kayırmacılıktan ileri gelmektedir. Akademik özgürlüğün maaş ve temel haklara endekslenmesi ve siyasete olan bağlılık ve bağımlılık eskiden beri devam eden ciddi sorunlardan biridir.

Temel hedefler, riskler ve beklentiler

Mevcut gelişmeler göstemektedir ki, Türkiye yükseköğretim sistemi nicel olarak daha da büyüyecek, radikal değişimler iç ve dış dinamiklerin etkisiyle devam edecektir. Eski YÖK başkanına göre yüksek öğretimin üç önemli hedefi olmalıdır: 1. Artık nicel büyümeden nitelikli büyümeye geçilmelidir. 2. Akademik insan kaynağı geliştirilmelidir. 3. Yükseköğretimin uluslararasılaşmalıdır. (Çetinsaya 182). Türkiye’de yükseköğretimin özellikle kavramsal anlamda derin bir yenilenmeye ve reforma ihtiyacı vardır. Çeşitlilik, bilimsel ve akademik özgürlük, kurumsal özerklik ve şeffaflık, kurumsal değerlendirme ve bilimsel rekabet, mali esneklik ve kalite güvencesi esasları çerçevesinde yeni bir yasa gereklidir. Yükseköğretiminin mali düzeni yeniden ele alınmalıdır. Son olarak üniversitede şeffaf yönetim ve araştırma etiği, kalite standartlarını ve özgün değerleri geliştirmek temel bir beklentidir.

____________________

Tavsiye edilen okuma metinleri

  • Çetinsaya, Gökhan. Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Ankara: YÖK Yayınları, 2014.
  • Doğu Batı Dergisi, “Akademidekiler”, (1999). S.7, Ankara.

İnternet siteleri

____________________

[1] İhsanoğlu, Ekmeleddin. (2010) Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı: Darülfünun, İstanbul: IRCICA Yayınları, s.75.
[2] Çetinsaya, Gökhan. Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları, 2014.
[3] http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/universite-cok-ogretim-elemani-yok (24.8.2015).
[4] Grove, Jack. “Glass ceiling remains in place for female academics”, http://www.timeshighereducation.co.uk/features/the-global-gender-index/2003517.article (24.8.2015).

____________________

Image Credits
Istanbul, the University. Picture by: Giovanni Dall’Orto, May 29 2006. Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4664_Istanbul_-_Università_-_Foto_G._Dall%27Orto_29-5-2006.jpg

Recommended Citation
Gündüz, Mustafa: Historical Burdens of Turkish Universities. In: Public History Weekly 3 (2015) 26, DOI:  dx.doi.org/10.1515/phw-2015-4502.

Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: elise.wintz (at) degruyter.com.

During the long period of Ottoman rule, institutions of tertiary education were considered to be the same as Islamic Schools (madrasas; Medreseler). However, during the phase of modernisation, these institutions did not fulfil any functions. Institutions of tertiary education comparable to those in Europe were first established during the Tanzimat period (= enlightenment in the Ottoman Empire). The Darülfünun (= university), which opened in 1863, was, in terms of its philosophy, programme, organisation and personnel structure, an independent tertiary institution. Nevertheless, it was repeatedly closed and reopened. Extra-mural interference continued throughout this period.

Universities under the Command and in the Service of the Revolutions

The Darülfünun (= university), which opened in 1863, was, in terms of its philosophy, programme, organisation and personnel structure, an independent tertiary institution. Nevertheless, it was repeatedly closed and reopened. Extra-mural interference continued throughout this period. When the republican period started, the new regime expected unrestricted support and obedience from the universities. In 1924, when the Unification of Education (Tevhid-i Tedrisat) Act became law, the tertiary institutions of the madrasas were closed.[1] With the help of experts from abroad, the Kemalist regime implemented an important university reform in 1933. The regime abolished the Ottoman Darülfünun and established a university in Istanbul that predominantly employed scientists from Europe, most of whom were Jewish.

Universities between Intervention and Elitism

After 1940, the prevailing opinion in Turkey was that selective admission to university was preferable to opening universities to the masses. The elites have always controlled access to university education and reserved it for themselves. Every important political upheaval in Turkey that occurred after the 1908 revolution was accompanied by changes at universities. In 1909, the Committee for Unity and Progress (İttihat ve Terakki Cemiyeti) dismissed the members of staff. In 1919, Ali Kemal sacked many lecturers/sessional instructors. In 1933, the Kemalist regime sacked two-thirds of the personnel at the Ottoman Darülfünun. Because of their communist activities, many lecturers/sessional instructors were removed from the staff between 1944 and 1948. After the military coup in 1960, and between the overthrows in 1971 and 1980, imprisonments and dismissals occurred on a massive scale. University staff members had similar problems after the post-modern overthrow of 28 February 1997. However, it should be noted here that some instructors collaborated with the putschists.[2] The greatest problem in Turkish universities and, simultaneously, its cause are the functionaries within the university. The Constitution and the 2457 Law give the administrations wide-ranging rights.

Massive Growth of Universities during the AK Party Era

In recent years, ever since the AK party has determined politics in Turkey, massive changes have occurred in the country’s socio-political structures – also with respect to universities. Quantitatively, university education grew very rapidly. In 1949, there were three universities, 17 colleges, 26.400 students and 1.336 instructors. In 1982, students numbers reached 281.539; in 1990, 736.761; in 2000, 1.596.462; in 2010, 3.780.916; and, since 2014, 5.5 million. In 1992, there were 22.000 lecturers; in April 2014, 141.674. However, the staff-student ratio in 2000 was 1:45; in 2013, it was 1:48. The average in OECD countries is 1:15.6.[3]

Universities under the Spell of their Historical Heritage

Despite this massive growth, attitudes and opinions are still moulded on the historical heritage. This applies equally not only to teacher-assistant relationships, which originated from Ottoman customs, to research methodology, to professional ethics, to academic freedom, and to employment policies for academic personnel, but also to bullying and similar cultural habits and customs. For example, when university personnel are hired, political and social affiliations, religion, and references are important criteria for the assessment of applications and employment decisions. Somebody who wants to work in peace and under stable conditions in a university cannot achieve this with academic qualifications but with loyalty. Nepotism is quite normal at universities.[4]
Surprisingly, Turkish universities are the global leaders in terms of female employment; the quota is 47.5 %.[5] However, this is not, as claimed by a female academic and member of the Turkish elite, Professor Gülsün Saglamer, the result of the affirmative action programme introduced by Mustafa Kemal Atatürk during his term of office. It is also not the result of equal rights, a culture of democracy, and esteem for efforts to make women successful but of the exact opposite; it is the result of nepotism and long-lasting old boy networks.

Fundamental Targets, Risks, and Expectations

All indicators point towards a further quantitative expansion of the Turkish university system. According to a statement made by the former President of the YÖK [Authority for Higher Education], university education must pursue three important aims: 1. the transition from quantitative to qualitative expansion; 2. the development of academic staff and its training; 3. the internationalisation of the universities (Cetinsaya 1982). Higher education in Turkey requires profound and comprehensive renewal and reform. It requires a new law that guarantees diversification, scientific and academic freedom, institutional freedom and transparency, institutional evaluation and professional competition, financial flexibility, and quality assurance. In addition, fundamental prerequisites for a modern university system include transparent university administrations, establishment and preservation of scientific ethics, the protection of quality standards, and basic liberal principles.

____________________

Literature

  • Çetinsaya, Gökhan. Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Ankara: YÖK Yayınları, 2014.
  • Doğu Batı Dergisi, “Akademidekiler”, (1999). S.7, Ankara.

External links

____________________

[1] İhsanoğlu, Ekmeleddin. (2010) Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı: Darülfünun, İstanbul: IRCICA Yayınları, s.75.
[2] Gündüz, Mustafa. (2013) “Akademiyi Anımsamak: Anılarda Üniversite Sorunları ve Eleştiriler”, Journal of Higher Education and Science, V:3, No:1, pp.16-26.
[3] Çetinsaya, Gökhan. Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları, 2014.
[4] http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/universite-cok-ogretim-elemani-yok
[5] Grove, Jack. “Glass ceiling remains in place for female academics”, http://www.timeshighereducation.co.uk/features/the-global-gender-index/2003517.article (Last accessed 24.8.2015).

____________________

Image Credits
Istanbul, the University. Picture by: Giovanni Dall’Orto, May 29 2006. Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4664_Istanbul_-_Università_-_Foto_G._Dall%27Orto_29-5-2006.jpg

Recommended Citation
Gündüz, Mustafa: Historical Burdens of Turkish Universities. In: Public History Weekly 3 (2015) 26, DOI:  dx.doi.org/10.1515/phw-2015-4502.

Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: elise.wintz (at) degruyter.com.

Während der Zeit der langen osmanischen Dynastie wurden Hochschulinstitutionen mit “Medreseler” (=Islamische Schule) gleichgesetzt. Jedoch sind diese Institutionen im Rahmen der Modernisierungsphase ohne Funktion geblieben und zur Zeit der Tanzimat (= Aufklärung im Osmanischen Reich) wurde mit dem Aufbau von Hochschulinstitutionen vergleichbar mit denen in Europa begonnen.

 

Universitäten im Auftrag und Dienste der Revolutionen

Die 1863 eröffnete Darülfünun (=Hochschule) war gemäß ihrer Philosophie, ihrem Programm, ihrer Organisations- und ihrer Personalstruktur eine unabhängige Hochschulinstitution. Sie wurde des Öfteren geschlossen und wiedereröffnet. Als die republikanische Phase begann, hat sie die Reformen des Regimes nicht vollständig unterstützt, war aber auch nicht gegen sie. Das neue Regime erwartete aber von der Universität uneingeschränkte Unterstützung und Gehorsam. 1924 wurden mit dem Gesetz Tevhid-i Tedrisat (= Neuorganisation des Ausbildungswesen) die parallelen Hochschulinstitutionen der Medresen geschlossen.[1]
Das kemalistische Regime führte 1933 eine wichtige Reform durch, um eine uneingeschränkt solidarische und unterstützende Universität aufzubauen. Dafür zog es aus dem Ausland Experten zu. Das Regime hob das osmanische Darülfünun auf und gründete in Istanbul eine Universität. Zwei Drittel des Personals wurde entlassen, es wurde eine neue Hochschulstruktur mit meist aus Europa stammenden, größtenteils jüdischen Wissenschaftlern aufgebaut. In Ankara wurden neue Fakultäten eröffnet, um die Sprach- und Geschichtsideologie des neuen Regimes auf ein wissenschaftliches Fundament zu betten. Im Jahr 1940 betrug der Anteil Studierender im Lande 0,02 Prozent. Zur Zeit des Einparteien-Regimes wurden zwei neue Universitäten gegründet und mit der gleichzeitigen Bevölkerungszunahme und Urbanisierung stieg der Bedarf an Hochschulausbildung. 1949 gab es drei Universitäten, 17 Hochschulen, 26.400 Studenten und 1.336 Lehrbeauftragte.

Die Universitäten zwischen Ideologie und Selektivismus

Nach 1940 herrschte in der Türkei die Ansicht vor, dass ein selektiver Zugang zur Universität einer Hochschulpolitik für Massen vorzuziehen sei. Die Eliten, die sich als die Eigentümer des neuen Regimes ansahen, haben den Zugang zur Universitätsausbildung stets in einem engen Rahmen gehalten. Bei der Einstellung von Personal wurden bestimmte Vorteile in den Vordergrund gestellt. Aus diesem Grund stand das akademische Fenster der Türkei, welches sich ins Ausland öffnen und eigentlich die gesamte Türkei repräsentieren sollte, unter dem monopolistischen Einfluss der Elite. Gleichzeitig verhinderte in der Türkei die politische Unterdrückung durch das Militär und seine Unterstützer die Entwicklung der Universitäten.

Interventionen an den Universitäten

Bei jedem wichtigen politischen Umbruch, der sich nach der Revolution von 1908 in der Türkei ereignet hat, kam es zu Revisionen an den Universitäten. 1909 hat die Bewegung für Einheit und Fortschritt die alten Belegschaften entlassen. 1919 hat Ali Kemal viele Lehrbeauftragte entlassen. 1933 hat das kemalistische Regime zwei Drittel des Personals des osmanischen Darülfünun entlassen. Zwischen 1944 und 1948 wurden aufgrund von tyrannischen und kommunistischen Aktivitäten viele Lehrkräfte aus der Belegschaft entlassen. Nach dem Militärputsch von 1960 wurden 147 Lehrkräfte ihres Dienstes enthoben. Zwischen den Umstürzen von 1971 und 1980 wurden massenhafte Inhaftierungen und Entlassungen vorgenommen. Ähnliche Probleme hatten Lehrkräfte nach dem postmodernen Umsturz des 28. Februar. Jedoch ist hier ein wichtiger Punkt anzumerken, dass einige der Lehrkräfte an den Universitäten mit den Putschisten kollaboriert haben.[2] Das größte Problem der Universitäten in der Türkei und zugleich deren Ursache sind die Funktionäre innerhalb der Universität. Das Grundgesetz und das Gesetz 2547 räumt den Verwaltungen weitestgehende Rechte ein.

Konflikte an den Universitäten zur Zeit der AKP

Nach dem Militärputsch vom 28. Februar und der darauffolgenden schweren wirtschaftlichen Krise zeigte sich wieder die soziologische Transformationspolitik, die bereits 1990 in der Türkei begann. Die AKP, die sich selbst als “konservativ demokratisch” bezeichnet, kam 2003 mit einer erdrückenden Mehrheit an die Macht und gewann daraufhin neun Wahlen hintereinander. Dadurch veränderten sich die soziopolitischen Strukturen in der Türkei. Die Hochschulausbildung wuchs quantitativ sehr schnell. Im Zeitraum von 2005 bis 2013 gab es in acht Jahren ein außerordentliches Wachstum. Die Brutto-Studierendenquote in der Türkei lag 1950 bei 1 %, 1960 bei 3 %, in den 1970er Jahren bei 6 %. Die Gesamtanzahl der Studenten, die in Hochschulen studierten, lag 1982 bei 281.539, 1990 bei 736.761, 2000 bei 1.596.462, 2010 bei 3.780.916 und ab 2014 bei 5,5 Mio. In dieser Phase wuchs der Bedarf um das Fünffache und dieser Bedarf konnte erst nach 2005 befriedigt werden. Die Zahl der Lehrkräfte lag 1992 bei 22.000, im April 2014 bei 141.674. Jedoch betrug die Anzahl Lehrkräfte pro Student im Jahr 2000 45, im Jahr 2013 48. Der Durchschnitt in den OECD-Ländern liegt bei 15,6. Dies ist ein Indikator für ein ungleichmäßiges Wachstum.[3]

Die Universitäten im Bann ihres historischen Erbes

Obwohl die Hochschulen in der Türkei sich quantitativ massiv entwickelt haben, gehorchen Einstellungen und Ansichten weiterhin dem historischen Erbe. Die Lehrer-Assistenten-Beziehungen, die auf Gewohnheiten der osmanischen Zeit zurückgehen, die Forschungsmethodologie, die Berufsethik, die akademische Freiheit, die Einstellungspolitik für akademisches Personal aber auch Mobbing und ähnliche kulturelle Gewohnheiten und Härten dauern an. All dies hat beinahe dazu geführt, dass die Universitäten keine eigentlichen akademischen Institutionen sind, sondern ein beliebiger Arbeitsbereich. Zum Beispiel werden bei der Personaleinstellung an den Universitäten politische und soziale Zugehörigkeit, Religionsangehörigkeit und Referenzen als wichtiger Bestandteil der Bewerbung und des Anstellungsentscheids betrachtet. Der sicherste Weg, in Ruhe und unter stabilen Umständen an Universitäten zu arbeiten, beruht nicht auf der akademischen Qualifikation, sondern auf Loyalität. Nepotismus ist die schwerwiegendste Krankheit an den Universitäten und sie vermehrt sich exponentiell.[4] Zwar sind die türkischen Universitäten mit einer Quote von 47,5 % beim Anteil des weiblichen Personals erstaunlicherweise weltweit führend.[5] Allerdings liegt der Grund dafür nicht, wie eine Akademikerin der türkischen Elite (Prof. Dr. Gülsün Saglamer) behauptet, an den Fördermaßnahmen, die Mustafa Kemal Atatürk in seiner Regierungszeit für Frauen eingeführt hat. Sie ist auch nicht das Ergebnis von Gleichberechtigung, demokratischer Kultur, Wertschätzung und Bemühung für den Erfolg von Frauen, sondern ganz im Gegenteil Ausdruck von anhaltendem Nepotismus und langjährigen Seilschaften. Die Kopplung akademischer Freiheit an Einkommen und grundlegenden Rechten sowie die Abhängigkeit von der Politik sind und bleiben ernsthafte Probleme an den türkischen Universitäten.

Fundamentale Ziele, Risiken und Erwartungen

Die Entwicklungen zeigen, dass das Hochschulsystem in der Türkei sich in quantitativer Hinsicht weiter vergrößern und sich aufgrund der Auswirkung von internen und äußeren Dynamiken weiter fortsetzen wird. Laut Aussage des ehemaligen YÖK-Präsidenten [Leiter der Behörde für Hochschulwesen] muss die Hochschulausbildung drei wichtige Ziele verfolgen: 1. Den Übergang vom qualitativen Wachstum zum quantitativen Wachstum. 2. Die Entwicklung des akademischen Personals und seiner Ausbildung. 3. Die Internationalisierung der Hochschulen (Cetinsaya 1982). Das Hochschulwesen in der Türkei benötigt eine tiefgreifende, umfassende Erneuerung und Reform. Es bedarf eines neuen Gesetzes, das Diversifikation, wissenschaftliche und akademische Freiheit, institutionelle Freiheit und Transparenz, institutionelle Bewertung und wissenschaftlichen Wettbewerb, finanzielle Flexibilität und Qualitätssicherheit gewährleistet. Zudem muss die Finanzstruktur des Hochschulwesens erneut aufgegriffen werden. Schliessich sind eine transparente Verwaltung an den Universitäten, die Etablierung und Bewahrung einer Wissenschaftsethik, die Sicherung von Qualitätsstandards und die Bewahrung freiheitlicher Werte fundamentale Voraussetzungen für eine moderne, erfolgreiche Hochschullandschaft.

____________________

Literatur

  • Çetinsaya, Gökhan. Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Ankara: YÖK Yayınları, 2014.
  • Doğu Batı Dergisi, “Akademidekiler”, (1999). S.7, Ankara.

Externe Links

____________________

[1] İhsanoğlu, Ekmeleddin. (2010) Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı: Darülfünun, İstanbul: IRCICA Yayınları, s.75.
[2] Gündüz, Mustafa. (2013) “Akademiyi Anımsamak: Anılarda Üniversite Sorunları ve Eleştiriler”, Journal of Higher Education and Science, V:3, No:1, pp.16-26.
[3] Çetinsaya, Gökhan. Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları, 2014.
[4] http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/universite-cok-ogretim-elemani-yok (Letzter Zugriff 24.8.2015).
[5] Grove, Jack. “Glass ceiling remains in place for female academics”, http://www.timeshighereducation.co.uk/features/the-global-gender-index/2003517.article (Letzter Zugriff 24.8.2015).

____________________

Abbildungsnachweis
Istanbul, die Universität. Bild von: Giovanni Dall’Orto, 29. Mai 2006. Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4664_Istanbul_-_Università_-_Foto_G._Dall%27Orto_29-5-2006.jpg

Übersetzung aus dem Türkischen
von Linguamon GmbH (Dortmund)

Empfohlene Zitierweise
Gündüz, Mustafa: Die historische Erblast türkischer Universitäten. In: Public History Weekly 3 (2015) 26, DOI:  dx.doi.org/10.1515/phw-2015-4502.

Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: elise.wintz (at) degruyter.com.


Categories: 3 (2015) 26
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-4502

Tags: , ,

Pin It on Pinterest