Artistic License of the Author

(Do)wolność pisarza | Künstlerische Freiheit des Autors

 

Abstract: In Austria, Germany, and Switzerland, an interesting discussion about artistic license recently took place, provoked by texts of the Austrian author Robert Menasse.[1] He wrote a bestseller about Brussels in its role as the European headquarters called “Die Hauptstadt” (The Capital), for which he received the German Book Prize in 2017.[2] Robert Menasse’s handling of quotations and his blending of fiction and reality became and remains a source of criticism.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2019-13951.
Languages: Polski, English, Deutsch


W Austrii, Niemczech i Szwajcarii toczyła się ciekawa dyskusja o (do)wolności jednego z austriackich pisarzy, Roberta Menasse.[1] Jest on m.in. autorem bestsellerowej powieści o Brukseli “Die Hauptstadt”, za którą w 2017 r. otrzymał Niemiecką Nagrodę Książkową (Deustcher Buchpreis).[2] Krytykę wywołał sposób obchodzenia się Menassego z postaciami i miejscami historycznymi..

En vogue – Menasse jest czytany i dyskutowany

Robert Menasse znany jest nie tylko jako poczytny pisarz, publikuje też często eseje na tematy europejskie w głównych dziennikach i tygodnikach. Można się z wieloma tezami autora nie zgadzać, jednak są one niewątpliwie impulsami do refleksji.

Pod adresem pisarza, jego warsztatu i postawy etycznej pojawiły się jednak poważne zarzuty. Menasse, jak się okazało, własne zmyślenia przedstawiał w swojej publicystyce i publicznych wystąpieniach jako fakty historyczne. Przede wszystkim przypisał pierwszemu przewodniczącemu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), Walterowi Hallsteinowi słowa jakoby likwidacja narodu była ideą europejską.

W 2017 roku znany berliński historyk, Heinrich August Winkler zakwestionował kilkakrotnie cytowane przez Menassego wypowiedzi niemieckiego polityka.[3] Uwagę krytyków zwróciły także twierdzenia Menassego w czasie wystąpień publicznych i dyskusji, że W. Hallstein swe ważne przemówienie na tematy europejskie wygłosił w 1958 r. w Polsce podczas wizyty w KL Auschwitz-Birkenau.[4]

Czy fikcja jest bardziej “prawdziwa” niż rzeczywistość?

Jak się jednak szybko można było przekonać, cytowane przez pisarza rzekome wypowiedzi Hallsteina zaczęły żyć własnym życiem. Były coraz częściej przejmowane i przytaczane w prasie jako autentyczne słowa tego polityka. Pod koniec 2018 roku zirytowany tym stanem prof. Winkler zadzwonił do redakcji dziennika “Die Welt” i poprosił dziennikarza o podanie źródła przytoczonych w jego artykule cytatów.[5] Dziennikarz skontaktował się z Menassem. Wówczas ku swemu zaskoczeniu dowiedział się, że cytaty te zostały zmyślone. Menasse dodał:

“Źródło (mowa rzymska) jest poprawne. Sens jest prawidłowy. Prawda jest weryfikowalna. Teza jest owocna. To, czego brakuje, to najwyżej: dosłowności (das Wortwörtliche)”.[6]

Ha! Fakty się nie zgadzają? Tym gorzej dla faktów, chciałoby się dodać.

Badanie / sprawdzenie – obce słowo?

Gdzie Menasse znalazł informacje o rzekomej wizycie Hallsteina w PRL? Pisarz odparł, że od kogoś o tym usłyszał.[7] Jak te absurdalne dla każdego trochę znającego stosunki polsko-zachodnioniemieckie “fakty” mogły funkcjonować niekwestionowane tak długo? Czy stan wiedzy dziennikarzy znanych periodyków i ich  czytelników, na ogół należących do kręgu ludzi wykształconych jest tak ograniczony?

Polska, rządzona wtedy przez Władysława Gomułkę, znajdowała się za żelazną kurtyną. Nie istniały stosunki dyplomatyczne między PRL a RFN. W Polsce w tym czasie kreowano czarny obraz Zachodu, jego częścią była RFN i jej kanclerz, Konrad Adenauer. Hallstein był znany z tzw. doktryny jego imienia, która formułowała naczelną zasadę zachodnioniemieckiej polityki zagranicznej. Według niej jedynym reprezentatem Niemiec była RFN, a nawiązanie stosunków dyplomatycznych z drugim państwem niemieckim, socjalistyczną NRD było odebrane jako akt wrogi (wkrótce przekonała się o tym Jugosławia, z którą RFN zerwała stosunki dyplomatyczne po uznaniu przez nią NRD). Wystarczy więc podstawowa wiedza historyczna, by potraktować twierdzenia Menassego z nieufnością.

Wprawdzie dotąd nie opracowano wykazu wizyt polityków niemieckich w Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (bardzo dobry temat na rozprawę doktorską!). Dochodziło do nich jednak nawet w późnych latach 50. XX w. Mimo braku oficjalnych relacji dyplomatycznych, Warszawa w niektórych przypadkach robiła wyjątki i zezwalała na przyjazdy zachodnioniemieckich polityków. Przykładowo w marcu 1958 r. przebywał w Polsce na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego, polityk SPD, Carlo Schmid. Mimo iż miał w programie zapisaną wizytę w KL Auschwitz-Birkenau, ostatecznie nie zwiedził jednak obozu (uczynił to kilka lat później).[8] Teoretycznie więc Hallstein mógł być w tym miejscu. Muzeum wszak prowadzi księgę gości (są w niej wpisy pojedynczych osób i delegacji), rzekoma wizyta Hallsteina nie była tam odnotowana.

Czy cel uświęca środki?

Pod wpływem krytyki Menasse przeprosił za wprowadzenie opinii publicznej w błąd.[9] Jednak czytając jego wyjaśnienia, miałem mieszane uczucia. Zastanawiające jest to, jak w końcu osoba znana, o sporym dorobku i traktowana jako autorytet, może pozwolić sobie świadomie na takie manipulacje. Można wręcz stwierdzić, że Menassemu granice między fikcją literacką a faktami historycznymi całkowicie się zatarły. Ich rozdzielanie w mniemaniu tego pisarza nie ma i tak większego znaczenia. W końcu służy on dobrej sprawie. W tym przypadku idei europejskiej. Jednak czy dobre chęci są tu wystarczające? W każdym razie sam Hallstein nie tylko by się zdziwił, ale i nieźle zdenerwował, czytając, co mu się przypisuje.

_____________________

Lektura uzupełniająca

  • Bingen, Dieter. Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski. Kraków: Kwadrat Stan, 1997.
  • Pflüger, Friedbert, i Lipscher Winfried. Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polsko-niemieckiego sąsiedztwa, praca zbiorowa pod. Warszawa: Studiów Politycznych PAN, 1994.
  • Schönwald, Matthias. Walter Hallstein. Ein Wegbereiter Europas. Stuttgart: Kohlhammer, 2018.

Strony internetowe

_____________________
[1] Zob. podsumowanie dotychczasowej dyskusji: “Darum geht es in dem Fall Robert Menasse,” Der Spiegel, 04.01.2019, https://www.spiegel.de/kultur/literatur/robert-menasse-schriftsteller-hat-zitate-erfunden-der-ueberblick-a-1246396.html (ostatni dostęp 05.05.2019); Daniel Haas, “Wird man doch so sagen dürfen!,” Neue Zürcher Zeitung, 05. 01.2019, https://www.nzz.ch/feuilleton/wird-man-doch-so-sagen-duerfenrobert-menasse-wird-man-doch-so-sagen-duerfen-ld.1449192 (ostatni dostęp 05.05.2019).
[2] Zob. Deutscher Buchpreis, https://www.deutscher-buchpreis.de/archiv/jahr/2017/ (ostatni dostęp 05.05.2019).
[3] Zob. Heinrich August Winkler, “Europas falsche Freunde,” Der Spiegel, 23. Oktober 2017, https://www.spiegel.de/spiegel/heinrich-august-winkler-ueber-robert-menasse-europas-falsche-freunde-a-1174045.html (ostatni dostęp 05.05.2019).
[4] W wywiadzie dla gazety “Merkur” z 09.10.2017 Robert Menasse mówił: “Und eben deshalb hielt der erste Präsident der Europäischen Kommission, Walter Hallstein, seine Antrittsrede in Auschwitz. Das ist heute vergessen, aber es wird sich herausstellen: Es ist vergessen zum Leidweisen der Vergesslichen.” Zit.n. Robert Menasse: “Robert Menasse – der Gewinner des Buchpreises im Gespräch,” Merkur, 09. Oktober 2017, https://www.merkur.de/kultur/robert-menasse-gewinner-buchpreises-im-gespraech-8758184.html (ostatni dostęp 05.05.2019); Zob. także: Patrick Bahners, “Der Bluff des Robert Menasse,” Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.01.2019, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/robert-menasse-hat-auschwitzer-hallstein-rede-erfunden-15967837.html (ostatni dostęp 05.05.2019).
[5] Zob. Ansgar Graw, “Was kümmert mich das Wörtliche,” Die Welt, 23. Dezember 2018, https://www.welt.de/kultur/article186002284/Robert-Menasse-hat-Zitate-erfunden-Was-kuemmert-mich-das-Woertliche.html (ostatni dostęp 05.05.2019).
[6] Zob. Ibid.
[7] Menasse pisał: “Dass die historische Figur Hallstein eine Rede in Auschwitz gehalten haben soll, hat mir im Zuge meiner jahrelangen Recherchen in der Kommission tatsächlich jemand erzählt – diese nicht nachgeprüfte Information habe ich in meinem Roman “Die Hauptstadt”  verwendet, denn für Romane gelten andere Regeln als für Doktorarbeiten.” Zob. Robert Menasse, “Ein Gedanke, prägnant zusammengefasst,” Die Welt, 04.01.2019, https://www.welt.de/politik/deutschland/plus186544900/Robert-Menasse-und-die-Hallstein-Zitate-Eine-Antwort-auf-die-Kritiker.html (ostatni dostęp 05.05.2019).
[8] Zob. Carlo Schmid, “Podróż polityczna do Polski,” w Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polsko-niemieckiego sąsiedztwa, praca zbiorowa pod, ed. Friedbert Pflüger, i Winfried Lipscher (Warszawa: Studiów Politycznych PAN, 1994) 55.
[9] Robert Menasse, “Ein Gedanke, prägnant zusammengefasst,” Die Welt, 04.01.2019, https://www.welt.de/politik/deutschland/plus186544900/Robert-Menasse-und-die-Hallstein-Zitate-Eine-Antwort-auf-die-Kritiker.html (ostatni dostęp 05.05.2019).

_____________________

Image Credits

B 145 Bild-F093138-0015 Gedenkstunde für Walter Hallstein © 1991 Bundesarchiv, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Recommended Citation

Ruchniewicz, Krzysztof: (Do)wolność pisarza. In: Public History Weekly 7 (2019) 20, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2019-13951.

In Austria, Germany, and Switzerland, an interesting discussion about artistic license recently took place, provoked by texts of the Austrian author Robert Menasse.[1] He wrote a bestseller about Brussels in its role as the European headquarters called “Die Hauptstadt” (The Capital), for which he received the German Book Prize in 2017.[2] Robert Menasse’s handling of quotations and his blending of fiction and reality became and remains a source of criticism.

En Vogue – Read and Discussed

Robert Menasse is not only known as a highly readable author of novels; he also often publishes essays on European topics in reputable newspapers and magazines. Although not everyone agrees with many of the author’s viewpoints, it is without doubt that they serve as a stimulus for reflection. Recently however, serious accusations were made against the author. Apparently, Robert Menasse presented his own ideas as historical facts in his articles and public speeches. In particular, it is alleged that he erroneously wrote about Walter Hallstein, the first president of the Commission of the European Economic Community (EEC), having said that the abolition of the nation is a European idea. In 2017, the well-known Berlin historian Heinrich August Winkler questioned the authenticity of this quotation.[3] Suspicions were further aroused by Robert Menasse’s claim in public speeches and discussions about Walter Hallstein having held his inaugural speech on the grounds of the former concentration camp in Auschwitz.[4]

Is Fiction “More Genuine” Than Reality?

Walter Hallstein’s apparent quotations, which the author cited, began to take on a life of their own. They started to be used more and more frequently and were cited by the press as the authentic words of the politician. At the end of 2018, August Winkler – annoyed by this – called the editor of the newspaper “Die Welt” and asked the journalist to provide the source of the quotations cited in his article.[5] The journalist then contacted Robert Menasse. He was surprised to learn that the citations had been made up. Robert Menasse explained this by saying the following:

“The source (Roman speech) is correct. The gist of it is correct. The truth is attestable. The assumption is meaningful. What’s missing is the most marginal thing: the literal.”[6]

Ha! Are the facts not true? All the worse for the facts, one might add.

Research – A Foreign Concept?

Where did Robert Menasse find the information about Walter Hallstein’s apparent visit to the Polish People’s Republic? The author replied that he had heard about it from someone.[7] How could these absurd “facts”, which had so little to do with the Polish and West German relations of those years, persevere for so long? Do journalists of well-known newspapers and their readers really have such limited knowledge?

Poland, which was governed at the time by Władysław Gomułka, was located behind the Iron Curtain. There were no diplomatic relations between the Polish People’s Republic and the Federal Republic of Germany. Back then, a dark image of the West persisted in Poland – Germany and its chancellor Konrad Adenauer were also a part of that image. Walter Hallstein was known for the doctrine named after him that shaped the fundamental principle of West Germany’s foreign policy. According to this, the Federal Republic was the only representative of Germany, and any instigation of diplomatic relations with the second German state, the German Democratic Republic (GDR), was perceived as a hostile act (as Yugoslavia found out when the Federal Republic broke off diplomatic relations after the former recognized the GDR as a state). Having basic knowledge of history should suffice when questioning Robert Menasse’s account.

Until now, no list of visits by German politicians to the memorial site of Auschwitz-Birkenau has been made. However, these visits took place as early as in the late 1950s. Despite the absence of official diplomatic relations, Warsaw made exceptions in a few cases and allowed West German politicians to visit Poland. In March 1958, for example, the SPD (Social Democratic Party of Germany) politician Carlo Schmid was allowed to enter the country after being invited by the University of Warsaw. Although his visit to Auschwitz-Birkenau was added to the program, he did not actually visit the camp (he did, however, a few years later).[8] Theoretically therefore, Walter Hallstein could have been there too. However, the guestbook in which individuals and delegations write their entries also fails to mention his name.

Does the End Justify the Means?

As a result of mounting criticism, Robert Menasse apologized for deceiving the public.[9] When I read his explanation however, I had mixed feelings. It is curious to think how a well-known author, who has much experience and who is at times regarded as an authority, can knowingly allow himself to manipulate to such an extent. One could even say that Robert Menasse has completely interfused the boundaries between literary fiction and historical fact. In any case, the separation of these two does not seem to be important according to his point of view. Ultimately, one might say that it serves a good purpose – in this case, the European idea. But are good intentions enough? By all means, Walter Hallstein himself would not only be surprised, but probably also rather disgruntled if he read what was being ascribed to him.

_____________________

Further Reading

  • Bingen, Dieter. Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl 1949-1991. Baden-Baden: Nomos, 1998.
  • Pflüger, Friedbert, und Winfried Lipscher. Feinde werden Freunde. Von den Schwierigkeiten der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Bonn: Bouvier Verlag, 1993.
  • Schönwald, Matthias. Walter Hallstein. Ein Wegbereiter Europas. Stuttgart: Kohlhammer, 2018.

Web Resources

_____________________
[1] See the summary of the previous discussions: “Darum geht es in dem Fall Robert Menasse,” Der Spiegel, 4. Januar 2019, https://www.spiegel.de/kultur/literatur/robert-menasse-schriftsteller-hat-zitate-erfunden-der-ueberblick-a-1246396.html (last accessed 5 May 2019); Daniel Haas, “Wird man doch so sagen dürfen!,” Neue Zürcher Zeitung, 5. Januar 2019, https://www.nzz.ch/feuilleton/wird-man-doch-so-sagen-duerfenrobert-menasse-wird-man-doch-so-sagen-duerfen-ld.1449192 (last accessed: 5 May 2019).
[2] Deutscher Buchpreis, https://www.deutscher-buchpreis.de/archiv/jahr/2017/ (last accessed 5 May 2019).
[3] Heinrich August Winkler, “Europas falsche Freunde,” Der Spiegel, 23. Oktober 2017, https://www.spiegel.de/spiegel/heinrich-august-winkler-ueber-robert-menasse-europas-falsche-freunde-a-1174045.html (last accessed 5 May 2019).
[4] In an interview with the newspaper “Merkur” in the 9 October 2017 edition, Menasse makes the following comments: “And that is precisely why the first president of the Commission of the European Economic Community, Walter Hallstein, held his inaugural speech in Auschwitz. That is all forgotten today, but we will see: It is forgetting to the chagrin of the forgettable.” Cited after Robert Menasse: “Robert Menasse – der Gewinner des Buchpreises im Gespräch,” Merkur, 9. Oktober 2017, https://www.merkur.de/kultur/robert-menasse-gewinner-buchpreises-im-gespraech-8758184.html (last accessed  5 May 2019); also: Patrick Bahners, “Der Bluff des Robert Menasse,” Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Januar 2019, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/robert-menasse-hat-auschwitzer-hallstein-rede-erfunden-15967837.html (last accessed 5 May 2019).
[5] Ansgar Graw, “Was kümmert mich das Wörtliche,” Die Welt, 23. Dezember 2018, https://www.welt.de/kultur/article186002284/Robert-Menasse-hat-Zitate-erfunden-Was-kuemmert-mich-das-Woertliche.html (last accessed 5 May 2019).
[6] Ebd.
[7] Menasse wrote the following: “I was indeed told by someone during my year-long research in the commission that the historical figure Hallstein had held a speech in Auschwitz – I used this unverified information for my novel ‘Die Hauptstadt’, as novels do not abide by the same rules as dissertations.” Cited after Robert Menasse, “Ein Gedanke, prägnant zusammengefasst,” Die Welt, 4. Januar 2019, https://www.welt.de/politik/deutschland/plus186544900/Robert-Menasse-und-die-Hallstein-Zitate-Eine-Antwort-auf-die-Kritiker.html (last accessed 5 May 2019).
[8] Carlo Schmid, “Politische Reisen: Polen 1958,” in Feinde werden Freunde. Von den Schwierigkeiten der deutsch-polnischen Nachbarschaft, ed. Friedbert Pflüger, und Winfried Lipscher (Bonn: Bouvier, 1993) 38.
[9] Robert Menasse, “Ein Gedanke, prägnant zusammengefasst,” Die Welt, 4. Januar 2019, https://www.welt.de/politik/deutschland/plus186544900/Robert-Menasse-und-die-Hallstein-Zitate-Eine-Antwort-auf-die-Kritiker.html (last accessed 5 May 2019).

_____________________

Image Credits

B 145 Bild-F093138-0015 Gedenkstunde für Walter Hallstein © 1991 Bundesarchiv, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Recommended Citation

Ruchniewicz, Krzysztof: Artistic License of the Author. In: Public History Weekly 7 (2019) 20, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2019-13951.

In Österreich, Deutschland und der Schweiz gab es vor Kurzem eine interessante Diskussion über künstlerische Freiheit. Anlass waren Texte des österreichischen Schriftstellers Robert Menasse.[1] Er ist Autor eines Bestsellers über Brüssel als europäische Zentrale mit dem Titel “Die Hauptstadt”, für den er 2017 den Deutschen Buchpreis erhielt.[2] Der Umgang von Robert Menasse mit Zitaten bzw. seine Vermischung von Fiktion und Realtität war und ist eine Quelle der Kritik. 

En vogue – Gelesen und diskutiert

Robert Menasse ist nicht nur als gut lesbarer Autor von Romanen bekannt, er veröffentlicht auch häufig Essays zu europäischen Themen in großen Zeitungen und Zeitschriften. Man mag mit vielen Thesen des Autors nicht einverstanden sein, aber sie sind zweifellos Impulse zur Reflexion. Nun wurden jedoch schwerwiegende Anschuldigungen gegen den Schriftsteller erhoben. Anscheinend habe Robert Menasse in seinen Artikeln und öffentlichen Reden seine eigenen Ideen als historische Fakten präsentiert. Vor allem habe er Walter Hallstein, erster Vorsitzende der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), das Zitat in den Mund gelegt, dass die Abschaffung der Nation eine europäische Idee sei. 2017 stellte der bekannte Berliner Historiker Heinrich August Winkler dieses Zitat in Frage.[3] Aufmerksamkeit der Kritiker*innen erregte aber auch die Behauptung Robert Menasses in öffentlichen Reden und Diskussionen, Walter Hallstein habe seine Antrittsrede auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz gehalten.[4]

Ist Fiktion “wahrer” als die Realität?

Walter Hallsteins angebliche Aussagen, die der Schriftsteller zitierte, begannen ihr eigenes Leben zu führen. Sie wurden immer häufiger übernommen und in der Presse als authentische Worte des Politikers zitiert. Ende 2018 rief August Winkler, verärgert über diesen Sachverhalt, die Redaktion der Zeitung “Die Welt” an und bat den Journalisten, die Quelle der in seinem Artikel zitierten Zitate anzugeben.[5] Der Journalist kontaktierte Robert Menasse. Er war überrascht, als er erfuhr, dass die Zitate erfunden worden waren. Robert Menasse begründete dies folgendermaßen:

“Die Quelle (Römische Rede) ist korrekt. Der Sinn ist korrekt. Die Wahrheit ist belegbar. Die These ist fruchtbar. Was fehlt, ist das Geringste: das Wortwörtliche.”[6]

Ha! Stimmen die Fakten nicht? Umso schlimmer für die Fakten, möchte man hinzufügen.

Recherchieren – ein Fremdwort?

Wo fand Robert Menasse Informationen über Walter Hallsteins angeblichen Besuch in der Volksrepublik Polen? Der Schriftsteller antwortete, dass er davon von jemandem gehört habe.[7] Wie konnten diese absurden “Fakten”, die so wenig mit den polnisch-westdeutschen Beziehungen jener Jahre zu tun hatten, so lange funktionieren? Ist der Wissensstand der Journalist*innen bekannter Zeitschriften und ihrer Leser*innen so begrenzt?

Polen, das damals von Władysław Gomułka regiert wurde, befand sich hinter dem Eisernen Vorhang. Es gab keine diplomatischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland. In Polen entstand damals ein schwarzes Bild des Westens, zu dem auch Deutschland und sein Kanzler Konrad Adenauer gehörten. Walter Hallstein war bekannt für die nach ihm benannte Doktrin, die das Grundprinzip der westdeutschen Außenpolitik formulierte. Ihr zufolge war die Bundesrepublik die einzige Repräsentantin Deutschlands und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zum zweiten deutschen Staat, der DDR, wurde als feindseliger Akt wahrgenommen (Jugoslawien musste sich bald davon überzeugen lassen, indem die Bundesrepublik die diplomatischen Beziehungen abbrach, nachdem es die DDR anerkannt hatte). Historische Basiskenntnisse würden ausreichen, um Robert Menasses Darstellung zu hinterfragen.

Zwar ist bislang keine Liste von Besuchen deutscher Politiker*innen am Gedenkort Auschwitz-Birkenau erstellt worden. Diese Besuche fanden jedoch bereits in den späten 1950er Jahren statt. Trotz fehlender offizieller diplomatischer Beziehungen machte Warschau in einigen Fällen Ausnahmen und gestattete westdeutschen Politiker*innen eine Reise nach Polen. So durfte beispielsweise im März 1958 ein SPD-Politiker, Carlo Schmid, auf Einladung der Universität Warschau einreisen. Obwohl sein Besuch in Auschwitz-Birkenau in das Programm aufgenommen wurde, besuchte er das Lager nicht (er tat dies einige Jahre später).[7] Theoretisch hätte Walter Hallstein also hier sein können. Allerdings sind auch im Gästebuch, in dem Einträge von Einzelpersonen und Delegationen verzeichnet sind, keine Notizen darüber enthalten.

Heiligt der Zweck die Mittel?

Unter dem Einfluss der Kritik entschuldigte sich Robert Menasse für die Irreführung der Öffentlichkeit.[8] Als ich jedoch seine Erklärungen las, hatte ich gemischte Gefühle. Es ist rätselhaft, wie ein bekannter Autor, der viel Erfahrung hat und zuweilen auch als Autorität gilt, sich solche Manipulationen am Ende bewusst leisten kann. Man könnte sogar sagen, dass Robert Menasse die Grenzen zwischen literarischer Fiktion und historischen Fakten völlig verwischt hat. Seiner Ansicht nach ist deren Trennung ohnehin nicht sehr wichtig. Schließlich diene es einem guten Zweck – in diesem Fall der europäischen Idee. Aber reichen gute Absichten aus? Auf jeden Fall wäre Walter Hallstein selbst nicht nur überrascht, sondern wohl auch ziemlich verärgert, wenn er lesen würde, was ihm zugeschrieben wird.

_____________________

Literaturhinweise

  • Bingen, Dieter. Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl 1949-1991. Baden-Baden: Nomos, 1998.
  • Pflüger, Friedbert, und Winfried Lipscher. Feinde werden Freunde. Von den Schwierigkeiten der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Bonn: Bouvier Verlag, 1993.
  • Schönwald, Matthias. Walter Hallstein. Ein Wegbereiter Europas. Stuttgart: Kohlhammer, 2018.

Webressourcen

_____________________
[1] Vgl. die Zusammenfassung der bisherigen Diskussion: “Darum geht es in dem Fall Robert Menasse,” Der Spiegel, 4. Januar 2019, https://www.spiegel.de/kultur/literatur/robert-menasse-schriftsteller-hat-zitate-erfunden-der-ueberblick-a-1246396.html (letzter Zugriff 5. Mai 2019); Daniel Haas, “Wird man doch so sagen dürfen!,” Neue Zürcher Zeitung, 5. Januar 2019, https://www.nzz.ch/feuilleton/wird-man-doch-so-sagen-duerfenrobert-menasse-wird-man-doch-so-sagen-duerfen-ld.1449192 (letzter Zugriff: 5. Mai 2019).
[2] Deutscher Buchpreis, https://www.deutscher-buchpreis.de/archiv/jahr/2017/ (letzter Zugriff 5. Mai 2019).
[3] Heinrich August Winkler, “Europas falsche Freunde,” Der Spiegel, 23. Oktober 2017, https://www.spiegel.de/spiegel/heinrich-august-winkler-ueber-robert-menasse-europas-falsche-freunde-a-1174045.html (letzter Zugriff 5. Mai 2019).
[4] Im Interview für die Zeitung “Merkur” vom 09. Oktober 2017 äußerte sich Menasse wie folgt: “Und eben deshalb hielt der erste Präsident der Europäischen Kommission, Walter Hallstein, seine Antrittsrede in Auschwitz. Das ist heute vergessen, aber es wird sich herausstellen: Es ist vergessen zum Leidweisen der Vergesslichen.” Zit.n. Robert Menasse: “Robert Menasse – der Gewinner des Buchpreises im Gespräch,” Merkur, 9. Oktober 2017, https://www.merkur.de/kultur/robert-menasse-gewinner-buchpreises-im-gespraech-8758184.html (letzter Zugriff  5. Mai 2019); auch: Patrick Bahners, “Der Bluff des Robert Menasse,” Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Januar 2019, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/robert-menasse-hat-auschwitzer-hallstein-rede-erfunden-15967837.html (letzter Zugriff 5. Mai 2019).
[5] Ansgar Graw, “Was kümmert mich das Wörtliche,” Die Welt, 23. Dezember 2018, https://www.welt.de/kultur/article186002284/Robert-Menasse-hat-Zitate-erfunden-Was-kuemmert-mich-das-Woertliche.html (letzter Zugriff 5. Mai 2019).
[6] Ebd.
[7] Menasse schrieb wie folgt: “Dass die historische Figur Hallstein eine Rede in Auschwitz gehalten haben soll, hat mir im Zuge meiner jahrelangen Recherchen in der Kommission tatsächlich jemand erzählt – diese nicht nachgeprüfte Information habe ich in meinem Roman “Die Hauptstadt”  verwendet, denn für Romane gelten andere Regeln als für Doktorarbeiten.” Zit.n. Robert Menasse, “Ein Gedanke, prägnant zusammengefasst,” Die Welt, 4. Januar 2019, https://www.welt.de/politik/deutschland/plus186544900/Robert-Menasse-und-die-Hallstein-Zitate-Eine-Antwort-auf-die-Kritiker.html (letzter Zugriff 5. Mai 2019).
[8] Carlo Schmid, “Politische Reisen: Polen 1958,” in Feinde werden Freunde. Von den Schwierigkeiten der deutsch-polnischen Nachbarschaft, ed. Friedbert Pflüger, und Winfried Lipscher (Bonn: Bouvier, 1993) 38.
[9] Robert Menasse, “Ein Gedanke, prägnant zusammengefasst,” Die Welt, 4. Januar 2019, https://www.welt.de/politik/deutschland/plus186544900/Robert-Menasse-und-die-Hallstein-Zitate-Eine-Antwort-auf-die-Kritiker.html (letzter Zugriff 5. Mai 2019).

_____________________

Abbildungsnachweis

B 145 Bild-F093138-0015 Gedenkstunde für Walter Hallstein © 1991 Bundesarchiv, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Empfohlene Zitierweise

Ruchniewicz, Krzysztof: Künstlerische Freiheit des Autors. In: Public History Weekly 7 (2019) 20, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2019-13951.

Copyright (c) 2019 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact the editor-in-chief (see here). All articles are reliably referenced via a DOI, which includes all comments that are considered an integral part of the publication.

The assessments in this article reflect only the perspective of the author. PHW considers itself as a pluralistic debate journal, contributions to discussions are very welcome. Please note our commentary guidelines (https://public-history-weekly.degruyter.com/contribute/).


Categories: 7 (2019) 20
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2019-13951

Tags: , , ,

Pin It on Pinterest