Learning History through Television Serials

Tarihi Televizyon Dizileriyle Öğrenme | Geschichte lernen durch Fernsehserien

 

Abstract: An increasing number of television serials about Turkish history have been produced in Turkey in the second decade of the 2000s. These serials have been presenting both historical knowledge and political messages, and have affected the historical consciousness.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2018-11255.
Languages: Türkçe, English, Deutsch


İkibinli yılların başında Türkiye’de tarihle ilgili dizilerin sayısında bir artış meydana gelmiştir. Tarihsel bilgi ve politik mesaj veren bu diziler, insanların tarih bilinçlerini şekillendirmektedir.

Türkiye’de Tarih Dizileri

İkibinli yılların başında Türkiye’de tarihle ilgili dizilerin sayısında bir artış meydana gelmiştir. Bunların en meşhurları ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Payitaht Abdülhamid’ ve ‘Diriliş Ertuğrul’ dizileridir. Bu diziler genelde Türk tarihindeki seçilmiş başarılar ve en önemli kişiler üzerinde odaklanmaktadır. ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi Türkiye’de en meşhur sultan olarak düşünülen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en görkemli dönemi kabul edilen 1520 ile 1546 yılları arasında imparatorluğu yönetmiş olan, Sultan Süleyman’ın yaşamı ve dönemiyle ilgilidir.[1] Türkiye’deki televizyonlarda 2011-2014 yılları arasında gösterimde olan bu dizi, Balkan ve Orta Doğu ülkelerinde de popülerdi. Dizi, sultanların yaşamları ve özellikle saraydaki haremle ilgili olarak Osmanlı tarihi alanında bir tartışma başlattı.[2] Türk toplumunun ve tarihçilerin çoğunluğu dizinin senaryosunu eleştirmiş ve dizideki tarihsel olayların yanlış bilgiye dayandığını iddia etmiştir. Diziyle ilgili bir diğer eleştiri ise, dizinin Osmanlı tarihini değersizleştirdiği yönündedir.[3]

Diğer iki dizi ‘Payitaht Abdülhamid’[4] ve ‘Diriliş Ertuğrul’[5] olup, bu diziler Türkiye’de devlet kanalı olan TRT1’de yayınlanmaktadırlar. ‘Payitaht Abdülhamid’, imparatorluğu 1876-1908 yılları arasında yönetmiş olan II. Abdülhamid’in iktidar dönemiyle ilgilidir. Dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma öncesi dönemin iç ve dış politik olaylarına odaklanmaktadır. Bu dönemde sultanın rolü zor koşullar altında imparatorluğu canlı tutmak ve dizi içinde vurgulandığı gibi iç ve dış rakiplerin entrikaları ile mücadele etmekti. Bunun yanında dizi, 19. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak isteyen sömürgeci güçlerin düşmanlık ve politikalarından da bahsetmektedir.

‘Diriliş Ertuğrul’ bugünlerde Türkiye’de popüler olan diğer bir dizi olup, dizi, 13. Yüzyıl’ın ortasında Anadolu’daki bir Türk boyunun lideri olan Ertuğrul’un hikâyesini anlatmaktadır. Dizi, Ertuğrul’un Anadolu’yu Türklerin anavatanı yapmak için karşılaştığı zorlukları konu edinmektedir. Bunun yanında dizi, Bizans, Hıristiyan ve diğer iç rakip güçlerin Ertuğrul’a yönelik entrikalarından da bahsetmektedir. Bu diziler aynı zamanda mesajlar da vermektedir. ‘Payitaht Abdülhamid’ İslamcılık ve halifelikle ilgili politik mesajlar içermektedir. Diğer taraftan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi yüceltilmiş tarihsel olaylara dayalı olarak milli kimliği ve Türk toplumunun birliğini güçlendirmek için hem İslamcılığa ve hem de Türkçülüğe yönelik politik mesajlar vermektedir.

Politika ve Tarih Dizileri

Yukarıda bahsedilen ve Türkiye’de politik mesaj veren bu diziler, Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditlere yönelik bir cevap olarak görülebilir. Öncelikle Türk Hükümeti ve toplumun büyük çoğunluğu 2016 darbe teşebbüsünün bazı NATO müttefikleri tarafından desteklendiğine inanmaktadır. İkinci olarak Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye iç savaşıyla ilgili Orta Doğu politikasından memnun değildir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Doğu’daki terörist gruplara askeri desteği Türk halkı tarafından eleştirilmekte ve Türk hükümeti bu durumu ciddi bir güvenlik sorunu olarak görmektedir. Tüm bu gelişmeler televizyonlardaki tarih dizileri de dâhil olmak üzere Türkiye’nin iç ve dış politikasını etkilemektedir.

Türkiye’de Tarih Dizilerinin Etkileri

Türkiye’de ilgiyle izlenen tarih dizileri, seçilmiş tarih konularına dayalı olarak politik ve tarihsel mesajlar vermektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere, bu dizilerin bir amacı, Türkiye’ye yönelik tehditlere bir reaksiyon olarak milli duyguları güçlendirmek olarak görülmektedir. Başka bir deyişle, Türk toplumunda bu diziler aracılığıyla milli kimlik bilinci güçlendirildi ve Türkiye’ye yönelik tehdit algısıyla ilgili farkındalık güçlendi. Buna ilaveten, Türk tarihine, tarih kitapları ve romanlarına yönelik ilgi arttı. Bunların dışında, tarihle ilgili obje ve kostümlere yönelik ilgide de artış meydana geldi. Bu obje ve kostümler ticari olarak üretilmekte ve pazarlarda satılmaktadır. Diğer taraftan bu diziler, dizilerin dayandığı anlatıların ve konuların bilimsel olup olmadığı tartışmasını başlattı ve dizilerdeki işlenen bazı konuların bilimsel olmadığı iddia edildi. Ayrıca, eğitimsiz ve yeterli eğitimi olmayan insanların sadece tarihsel başarılara odaklı ve dizi merkezli bir tarih bilinci oluşturdukları görülmektedir.

Tarih dizileri okul çağındaki çocukların tarih algılarını etkilemektedir. Bu dizilerin eğlendirici ve ilginç olmaları nedeniyle pek çok öğrenci okullardaki tarih dersleriyle karşılaştırıldığında dizileri daha ilginç ve zevk verici bulmaktadır. Buna ilaveten, bu diziler duyuşsal öğrenme alanına hitap etmekte ve kalıcı öğrenmeyi sağlamada önemli bir rol oynamaktadırlar. Buna ilaveten, diziler geçmişteki başarılara dayalı olarak öğrencilerin milli kimliklerinin şekillenmesinde rol oynamaktadırlar. Bu noktada not edilmesi gereken bir diğer husus, dizilerde bazen geçmişe ait doğru olmayan bilgilere yer verilmekte ve bu durum öğrenciler arasında eksik ve yanlış bir tarih bilincinin oluşmasına yol açmaktadır.

Özetle, Türkiye’deki tarih dizilerinin toplumun ve okul çağındaki öğrencilerin gözünde popüler olduğu söylenebilir. Bu diziler toplumun ve öğrencilerin bir kısmının tarih bilgisinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bunlara ilaveten, dizilerin iç ve dış politik gelişmelerle ilgili mesajlar verdikleri ve insanların günümüzle ilgili algılarını etkiledikleri de görülmektedir.

_____________________

Tavsiye edilen okuma metinleri

  • Er, Harun and Fatma Ünal. “Tarih Dizilerinin Tarih Bilinci Üzerine Etkisi: Muhteşem Yüzyıl Örneği.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11\21 (2014): 409-426.
  • Öztaş, Sezai. “Tarih Öğretiminde Tarihi Film ve Tarihi Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri.” Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4\2 (2015): 1-37.
  • Ocak, Gürbüz and Selim Selimoğlu. “Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz.” Kastamonu Eğitim Dergisi 24\1 (2016): 431-452.

İnternet siteleri

_____________________
[1] Mutheşem Yüzyıl: http://tims.tv/serie/muhtesem-yuzyil (last accessed 10 January 2018).
[2] Büyük Tarihçiden Muhteşem Yüzyıl Dizisine Muhteşem Eleştiri: http://turkcaps.com/genel/buyuk-tarihciden-muhtesem-yuzyil-dizisine-muhtesem-cevap/ (last accessed 8 January 2018).
[3] İlber Ortaylı’dan Muhteşem Yüzyıl Yorumu: http://t24.com.tr/haber/ilber-ortaylidan-muhtesem-yuzyil-yorumu-bunu-yazanlarin-hic-bir-sekilde-tarihle-ilgileri-yok,218537 (last accessed 10 January 2018).
[4] Payitaht ‘Abdülhamid’: https://www.trt.tv/payitaht-abdulhamid/bolumler/80326 (last accessed 10 January 2018).
[5] Diriliş Ertuğrul: https://www.trt1.com.tr/diziler/dirilis-ertugrul (last accessed 8 January 2018).

_____________________

Image Credits

Ertugrul Gazi TürbeSögüt © AktolgaliCC BY-SA 4.0

Recommended Citation

Demircioglu, Ismail: Tarihi Televizyon Dizileriyle Öğrenme. In: Public History Weekly 6 (2018) 6, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2018-11255.

An increasing number of television serials about Turkish history have been produced in Turkey in the second decade of the 2000s. These serials have been presenting both historical knowledge and political messages, and have affected the historical consciousness.

History Serials in Turkey

There has been an increase in the number of television serials about Turkish history produced in Turkey since the onset of the second decade of the 2000s. The most popular of these serials have been the ‘The Magnificent Century’, ‘Payitath (capital) Abdulhamid’ and ‘Resurrection Ertugrul’. These serials are mainly based on some of the most important figures and selected historical achievements in Turkish history. ‘The Magnificent Century’ deals with the life and reign of Sultan Suleiman, considered the greatest sultan in Turkey, who ruled the Ottoman Empire from 1520 to 1546, which is widely accepted as its most magnificent and glorious period.[1] Also popular in the Balkans and the Middle East, this serial was broadcast in Turkey from 2011 to 2014. It started a debate about Ottoman history, especially the lives of the Ottoman Sultans and the seraglio at the Ottoman palace.[2] The majority of historians and Turkish society criticized these representations and claimed that the presented historical events were based on inaccurate information, and that the serial trivialized Ottoman history.[3]

The other two serials, ‘Payitath Abdulhamid’[4] and ‘Resurrection Ertugrul’[5], aired on TRT1, the state TV network in Turkey. ‘Payitath Abdulhamid’ is about the reigning period of the Ottoman Sultan Abdulhamid II, who ruled the empire from 1876 to 1908. It focuses on the internal and external political events of the pre-dissolution period of the Ottoman Empire. The Sultan’s role during that period was to keep the empire alive under difficult conditions and to struggle with the intrigues among internal and external rivals, as emphasized in the serial. Another theme is the enmity from, and policies of, the 19th-century colonial empires striving to destroy the Ottoman Empire.

Resurrection Ertugrul’ is another popular serial in Turkey nowadays. It tells the story of a leader of a Turkish tribe called Ertugrul in mid-13th century Anatolia. The serial focuses on the difficulties faced by Ertugrul in making Anatolia the homeland of the Turks. It also mentions the intrigues of the Byzantines, Christians and external rival forces confronting Ertugrul. ‘Payitath Abdulhamid’ presents political messages about Islamism and the caliphate. ‘Resurrection Ertugrul’ also contains political messages about both Islamism and Turkishness, based on glorifying historical events so as to reinforce the unity of Turkish society and national identity.

Politics of History Serials

These serials have recently presented political messages in Turkey and are seen as an answer to internal and external political threats against Turkey. First of all, both the Turkish government and a great majority of Turkish society believe that the attempted coup of 2016 was supported by some of Turkey’s NATO allies. Secondly, Turkey has not been happy with the US foreign policy in the Middle East, especially regarding the Syrian civil war. US military aid to terrorist groups in the Middle East has been criticized by the Turkish public and government and is regarded as a serious security issue in Turkey. All these developments have affected domestic and foreign policy in Turkey, and even historical TV serials.

The Effects

History serials have been watched with interest in Turkish society. They convey political and historical messages based on selected historical narratives. As mentioned, one of the aims of these serials seems to be to reinforce national sentiment as a reaction to threats against Turkey. In other words, they have strengthened consciousness of national identity in Turkish society and increased awareness of perceived threats against Turkey. They have also expanded interest in Turkish history and in historical books and novels. Interest in historical objects and costumes has also increased; they are commercially produced and sold at local markets. On the other hand, these serials have initiated a debate about whether their narratives are scientific or not. It is claimed that parts of their narratives are not based on accurate historical knowledge of the past. Furthermore, it seems that poorly educated and uneducated people have had a serial-based historical consciousness constructed for them that is founded solely on historical achievement.

History serials have also affected pupils’ perceptions of history. Many students find historical serials more interesting and enjoyable compared to history lessons, because they are entertaining and exciting. Besides, serials address affective learning and play an important role in forming enduring historical knowledge. Moreover, historical serials are also a factor in shaping national identity entirely in terms of past achievements. Notably, inaccurate knowledge of past events, as presented by serials, leads to incorrect and incomplete historical consciousness among schoolchildren.

In sum, history serials are popular in Turkish society and among schoolchildren. They play an important role in shaping historical knowledge. Last but not least, serials send out political messages about internal and external political developments and impact everyday perceptions.

_____________________

Further Reading

  • Er, Harun and Fatma Ünal. “Tarih Dizilerinin Tarih Bilinci Üzerine Etkisi: Muhteşem Yüzyıl Örneği.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11\21 (2014): 409-426.
  • Öztaş, Sezai. “Tarih Öğretiminde Tarihi Film ve Tarihi Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri.” Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4\2 (2015): 1-37.
  • Ocak, Gürbüz and Selim Selimoğlu. “Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz.” Kastamonu Eğitim Dergisi 24\1 (2016): 431-452.

Web Resources

_____________________
[1] Mutheşem Yüzyıl: http://tims.tv/serie/muhtesem-yuzyil (last accessed 10 January 2018).
[2] Büyük Tarihçiden Muhteşem Yüzyıl Dizisine Muhteşem Eleştiri: http://turkcaps.com/genel/buyuk-tarihciden-muhtesem-yuzyil-dizisine-muhtesem-cevap/ (last accessed 8 January 2018).
[3] İlber Ortaylı’dan Muhteşem Yüzyıl Yorumu: http://t24.com.tr/haber/ilber-ortaylidan-muhtesem-yuzyil-yorumu-bunu-yazanlarin-hic-bir-sekilde-tarihle-ilgileri-yok,218537 (last accessed 10 January 2018).
[4] Payitaht ‘Abdülhamid’: https://www.trt.tv/payitaht-abdulhamid/bolumler/80326 (last accessed 10 January 2018).
[5] Diriliş Ertuğrul: https://www.trt1.com.tr/diziler/dirilis-ertugrul (last accessed 8 January 2018).

_____________________

Image Credits

Ertugrul Gazi TürbeSögüt © AktolgaliCC BY-SA 4.0

Recommended Citation

Demircioglu, Ismail: Learning History through Television Serials. In: Public History Weekly 6 (2018) 6, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2018-11255.

Immer mehr Fernsehserien über die türkische Geschichte sind in der Türkei in den letzten 10 Jahren produziert worden. Diese Serien prägen sowohl mit historischen Informationen als auch mit politischen Botschaften das Geschichtsbewusstsein der Menschen.

Türkische Historienserien

Die Zahl der Fernsehserien über die türkische Geschichte, die in der Türkei in den letzten 10 Jahren produziert wurden, hat zugenommen. Die populärsten dieser Serien sind “The Magnificent Century”, “Payitath (Hauptstadt) Abdulhamid” und “Resurrection Ertugrul”. Diese Serien basieren hauptsächlich auf einigen der wichtigsten Persönlichkeiten und ausgewählten historischen Errungenschaften der türkischen Geschichte. So handelt “The Magnificent Century” vom Leben und der Herrschaft von Sultan Suleiman, der als der größte Sultan der Türkei gilt, der von 1520 bis 1546 das Osmanische Reich regierte, das als die prächtigste und glorreichste Periode des Reiches gilt.[1] Diese Serie, die auch im Balkan und Nahen Osten populär war, wurde von 2011 bis 2014 in der Türkei im Fernsehen ausgestrahlt. Sie initierte eine Debatte über die osmanische Geschichte, insbesondere über das Leben der osmanischen Sultane und das Serail im osmanischen Palast.[2] Die Mehrheit der HistorikerInnen und der türkischen Gesellschaft kritisierte diese Szenarien und behauptete, dass die in der Serie vorgestellten historischen Ereignisse auf ungenauen Informationen basierten und die osmanische Geschichte trivalisierten.[3]

Die anderen beiden Serien, “Payitath Abdulhamid”[4] und “Resurrection Ertugrul”[5], liefen auf TRT1, dem staatlichen Fernsehsender. “Payitath Abdulhamid” handelt von der Regierungszeit des osmanischen Sultans Abdulhamid II., der das Reich von 1876 bis 1908 regierte. Sie konzentriert sich auf die innen- und außenpolitischen Ereignisse der Zeit vor der Auflösung des Osmanischen Reiches. Die Rolle des Sultans in dieser Zeit bestand darin, das Reich unter schwierigen Bedingungen am Leben zu erhalten und mit den Intrigen der internen und externen Rivalen zu kämpfen, wie in der Serie betont wird. Ein weiteres Thema ist die Feindschaft und Politik der Kolonialreiche im 19. Jahrhundert, die das Osmanische Reich zu zerstören versuchten.

Resurrection Ertugrul” ist eine weitere populäre Serie in der Türkei und handelt von der Geschichte eines Anführers eines türkischen Stammes namens Ertugrul in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Anatolien. Die Serie konzentriert sich auf die Schwierigkeiten Ertugruls, Anatolien zur Heimat der Türken zu machen. Außerdem erwähnt sie die Intrigen der Byzantiner, Christen und äußeren rivalisierenden Kräfte, die Ertugrul gegenüberstehen. “Payitath Abdulhamid” präsentiert politische Botschaften zum Islamismus und zum Kalifat. “Resurrection Ertugrul” enthält auch politische Botschaften, die sowohl den Islamismus als auch das Türkentum betreffen und auf der Verherrlichung historischer Ereignisse beruhen, mit dem Ziel die Einheit der türkischen Gesellschaft und der nationalen Identität zu stärken.

Die Politik der Historienserien

Diese Serien haben in jüngster Zeit politische Botschaften in der Türkei verbreitet und gelten als Antwort auf innen- und außenpolitische Drohungen gegen die Türkei. Erstens sind sowohl die türkische Regierung als auch die große Mehrheit der türkischen Gesellschaft der Ansicht, dass der Putschversuch im Jahr 2016 von einigen NATO-Verbündeten der Türkei unterstützt wurde. Zweitens war die Türkei mit der Nahostpolitik der USA in Bezug auf den syrischen Bürgerkrieg nicht zufrieden. Die militärische Hilfe der USA für terroristische Gruppen im Nahen Osten wurde von der türkischen Öffentlichkeit und Regierung kritisiert und gilt als ernstes Sicherheitsproblem in der Türkei. All diese Entwicklungen haben sich auf die Innen- und Außenpolitik der Türkei und sogar auf historische Fernsehserien ausgewirkt.

(Aus)Wirkungen

Historienserien werden mit Interesse an der türkischen Gesellschaft geschaut und vermitteln politische und historische Botschaften, die auf ausgewählten historischen Erzählungen basieren. Wie bereits erwähnt, scheint eines ihrer Ziele die Stärkung der nationalen Stimmung als Reaktion auf Drohungen gegen die Türkei zu sein. Mit anderen Worten, in der türkischen Gesellschaft wurde das Bewusstsein für die nationale Identität gestärkt und das Bewusstsein für die wahrgenommenen Bedrohungen der Türkei durch diese Serien geschärft. Außerdem hat das Interesse an der türkischen Geschichte zugenommen, und die Menschen haben begonnen, sich für historische Bücher und Romane zu interessieren. Ebenfalls zugenommen hat das Interesse an historischen Objekten und Kostümen; sie werden kommerziell hergestellt und auf den Märkten verkauft. Andererseits haben diese Serien eine Debatte darüber angestoßen, ob ihre Erzählungen wissenschaftlich sind oder nicht. Es wird behauptet, dass einige Teile ihrer Erzählungen nicht auf genauem historischen Wissen der Vergangenheit beruhen. Darüber hinaus scheint es, dass das historisches Bewusstsein von schlecht ausgebildeten und ungebildeten Menschen auf solchen Serien beruht, und damit nur auf historischen Errungenschaften.

Historienserien haben sich auch auf das Geschichtsbewusstsein von Schulkindern ausgewirkt. Viele Schülerinnen und Schüler finden historische Serien interessanter als ihren Geschichtsunterricht, weil sie unterhaltsam und spannend sind. Darüber hinaus richten sich die Serien an den affektiven Lernbereich und spielen eine wichtige Rolle bei der Bildung von dauerhaftem historischen Wissen. Darüber hinaus sind historische Serien auch ein Faktor bei der Ausgestaltung der nationalen Identität, die nur auf den Erfolgen der Vergangenheit beruht. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine ungenaue Kenntnis der vergangenen Ereignisse, die durch Serien präsentiert werden, zu einem falschen und unvollständigen Geschichtsbewusstsein unter Schulkindern führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Geschichtsserien in den Augen der Öffentlichkeit und schulpflichtigen Kindern in der Türkei populär sind. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung des historischen Wissens in der Öffentlichkeit und an Schulen. Darüber hinaus scheinen Serien politische Botschaften zu innen- und außenpolitische Entwicklungen zu verbreiten und die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen.

_____________________

Literaturhinweise

  • Er, Harun und Fatma Ünal. “Tarih Dizilerinin Tarih Bilinci Üzerine Etkisi: Muhteşem Yüzyıl Örneği.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11\21 (2014): 409-426.
  • Öztaş, Sezai. “Tarih Öğretiminde Tarihi Film ve Tarihi Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri.” Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4\2 (2015): 1-37.
  • Ocak, Gürbüz und Selim Selimoğlu. “Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz.” Kastamonu Eğitim Dergisi 24\1 (2016): 431-452.

Webressourcen

_____________________
[1] Mutheşem Yüzyıl: http://tims.tv/serie/muhtesem-yuzyil (letzter Zugriff 10. Januar 2018).
[2] Büyük Tarihçiden Muhteşem Yüzyıl Dizisine Muhteşem Eleştiri: http://turkcaps.com/genel/buyuk-tarihciden-muhtesem-yuzyil-dizisine-muhtesem-cevap/ (letzter Zugriff 8. Januar 2018).
[3] İlber Ortaylı’dan Muhteşem Yüzyıl Yorumu: http://t24.com.tr/haber/ilber-ortaylidan-muhtesem-yuzyil-yorumu-bunu-yazanlarin-hic-bir-sekilde-tarihle-ilgileri-yok,218537 (letzter Zugriff 10. Januar 2018).
[4] Payitaht ‘Abdülhamid’: https://www.trt.tv/payitaht-abdulhamid/bolumler/80326 (letzter Zugriff 10. Januar 2018).
[5] Diriliş Ertuğrul: https://www.trt1.com.tr/diziler/dirilis-ertugrul (letzter Zugriff 8. Januar 2018).

____________________

Abbildungsnachweis

Ertugrul Gazi TürbeSögüt © AktolgaliCC BY-SA 4.0

Empfohlene Zitierweise

Demircioglu, Ismail: Geschichte lernen durch Fernsehserien. In: Public History Weekly 6 (2018) 6, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2018-11255.

Copyright (c) 2018 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact the editor-in-chief (see here). All articles are reliably referenced via a DOI, which includes all comments that are considered an integral part of the publication.

The assessments in this article reflect only the perspective of the author. PHW considers itself as a pluralistic debate journal, contributions to discussions are very welcome. Please note our commentary guidelines (https://public-history-weekly.degruyter.com/contribute/).


Categories: 6 (2018) 6
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2018-11255

Tags: , , ,

Pin It on Pinterest