Personal Details: Domańska, Ewa

Domańska Ewa

Autor gościnny | Guest Author | Gastautor

Ewa Domańska, Dr. phil., profesor nauk humanistycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz od 2002 visiting associate professor w Department of Anthropology, Stanford University. Zajmuje się współczesną teorią i historią historiografii, porównawczą teorią nauk humanistycznych oraz wielodziedzinowym podejściem do badań przeszłości. Autorka i redaktorka wieku książek w tym ostatnio: Historia egzystencjalna (2012); Historia – dziś (red. z R. Stobieckim i T. Wiśliczem, 2014), Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (2017, w druku).

Ewa Domańska, PhD, is professor of human sciences in the Department of History, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland and Visiting Associate Professor at the Department of Anthropology, Stanford University. Her teaching and research interests include contemporary theory and history of historiography, comparative theory of the humanities and social sciences and multidisciplinary approaches to the past. She is the author and editor of many books including: Existential History (in Polish, 2012); History and the Contemporary Humanities (in Ukrainian, 2012); History Today (ed. With R. Stobiecki and T. Wislicz - in Polish, 2014); Necros: An Introduction to the Ontology of the Dead Body (in Polish, 2017, forthcoming).

Ewa Domanska, Dr. phil., ist Professorin für Humanwissenschaften am Fachbereich Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen (Polen) und Gastprofessorin am Fachbereich für Anthropologie an der Stanford-Universität. Ihre Lehr- und Forschungsinteressen sind u.a. zeitgenössische Theorie und Geschichte der Historiographie, vergleichende Theorie der Geistes- und Sozialwissenschaften, multidisziplinäre Zugänge zur Vergangenheit. Sie ist Verfasserin und Herausgeberin vieler Bücher, z.B.: Existential History (auf Polnisch, 2012); History and the Contemporary Humanities (auf Ukrainisch, 2012); History Today (mit R. Stobiecki und T. Wislicz (Hrsg.); auf Polnisch, 2014); Necros: An Introduction to the Ontology of the Dead Body (auf Polnisch, 2017, im Druck).

https://dlcl.stanford.edu/people/ewa-domanska
  • Prefigurative Art and Micro-Utopias

    Präfigurative Kunst und Mikro-Utopien | Sztuka prefiguratywna i Mikro-utopie

    One of the important aims of prefigurative art would be the creation of “critical hope”, which Ewa Domańska presents here strategically as an obligation of any humanities scholar faced with real threats.

    Prefigurative Art and Micro-Utopias

Pin It on Pinterest