Personal Details: Wojtaszyn, Dariusz

Wojtaszyn Dariusz

Autor gość | Guest Author | Gastautor

Dariusz Wojtaszyn, dr hab., pracownik naukowy w Katedrze Historii Centrum Studiów NIemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2015 r. profesura gościnna na Uniwersytecie w Widniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na relcjach polsko-niemieckich po II wojnie światowej, dziajach NRD, historii i socjologii sportu, europejskich miejscach pamięci i międzynarodowych badaniach podręcznikowych. Od 2012 r. współpracuje z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej (Deutscher Fussball-Bund - DFB), w latach 2010-2012 był sekretarzem naukowym prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Jest autorem i wydawcą wielu publikacji między innymi: Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie Solidarności i stanu wojennego (2007), Sport w cieniu polityki. Instrumentaliacja sportu w NRD (2011), Kibice w socjalizmie (2013).

Dariusz Wojtaszyn,PhD, is Associate Professor (Habilitation Degree) of the Chair of History Willy Brandt Center for German and European Studies at the Wroclaw University. 2015 he was a visiting professor at the University of Vienna. His research areas concern German-Polish relations after World War II, GDR history, Sport history, European history memories, international textbook research. He has been cooperating since 2012 with the German Football Association (Deutscher Fussball-Bund - DFB), 2010-2012 served as a academic secretary for the Joint German-Polish Textbook Commission. He is the author and editor of many books inter alia: Image of Poland and Poles in the press and literature of the GDR during the period of Solidarność and martial law (2007), Sport in the shadow of Policy. Instrumentalization of Sport in the GDR (2011), Fans in the socialism (2013).

Dariusz Wojtaszyn, Dr. habil., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Zeitgeschichte des Willy-Brandt-Zentrums für Deutschland- und Europastudien der Universität Wrocław/Breslau. 2015 war er Gastprofessor an der Universität Wien. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören deutsch-polnische Beziehungen nach dem 2. Weltkrieg, Geschichte der DDR, Sportgeschichte, Europäische Erinnerungsorte, Internationale Schulbuchforschung. Er arbeitet mit dem Deutschen Fussball-Bund (DFB) zusammen, 2010-2012 wiss. Sekretär der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission. Verfasser und Herausgeber zahlreicher Publikationen u.a. Das Polenbild in der Presse und Literatur der DDR in der Entstehungszeit der Solidarność und in der Kriegsrechtzeit (2007), Sport im Schatten der Politik. Instrumentalisierung des Sports in der DDR (2011), Fußballfans im Sozialismus (2013).

http://www.wbz.uni.wroc.pl/de/ueber-uns/wissenschaftler/dariusz-wojtaszyn.html
  • Politics at the Football Stadium

    Polityka na stadionie | Politik im Fussball-Stadion

    Since the very beginning, politics has played a significant role in the development of Polish sport. This article focuses on the role of politics in shaping the world view of Polish football fans.

    Politics at the Football Stadium

Pin It on Pinterest