Why We Still Need Textbook Commissions?

Wozu noch Schulbuchkommissionen? | Czy komisje podręcznikowe są jeszcze potrzebne?

 


Komisje podręcznikowe były tworem swoich czasów. W dużej części spełniły postawione im zadania, stając się ważnym pośrednikiem między teorią a praktyką szkolną. Odegrały również znaczną rolę w dialogu międzynarodowym, który nawiązywały zwaśnione dotąd państwa. Jest to osiągnięcie, które wymaga szczególnego podkreślenia. Dzisiaj jednak komisje podręcznikowe wydają się być na forum publicznym nieobecne. Niewiele słychać o ich pracy, ich członkowie – poza okazjami rocznicowymi – nie występują w przestrzeni publicznej.

Początkowo projekt antywojenny

Pierwsze komisje podręcznikowe powstały po I wojnie światowej. Inicjatorami były organizacje nauczycieli i historyków w różnych krajach europejskich, prace komisji odbywały się bilateralnie (narodowe komisje) i międzynarodowo (np. w ramach Międzynarodowej komisji współpracy intelektualnej Ligii Narodów).[1] Jednego z powodów wrogości między narodami doszukiwano się w szkole i przekazywanych tam treściach, które kształtowały przyszłych obywateli państw narodowych. Zaczęto więc zwracać baczniejszą uwagę na programy szkolne i używane w szkołach podręczniki. Pierwsze próby rewizji treści podręczników podjęto w krajach skandynawskich, podobne inicjatywy powstały we Francji i Niemczech.[2] W drugiej połowie lat 30. XX w. rozpoczęto również polsko-niemieckie rozmowy na ten temat. Wybuch II wojny światowej unicestwił wszystkie te działania.[3]

Historia Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

Do idei ponadnarodowych dyskusji nad szkolnymi podręcznikami powrócono na przełomie lat 40. I 50. XX w. Jednym z inicjatorów takich działań był Georg Eckert i stworzony przez niego Międzynarodowy Instytut Badań Podręcznikowych w Brunszwiku, który z biegiem czasu stał się centralną instytucją koordynującą prace różnych narodowych komisji podręcznikowych.[4] Przez pierwsze dziesięciolecia ograniczały się one do rozmów między państwami Europy Zachodniej. Wyjątek stanowiły niemiecko-czechosłowackie rozmowy podręcznikowe, które rozpoczęto w 1967 r. Po stłumieniu Praskiej Wiosny przerwano je jednak aż na dekadę.

Nowa polityka wschodnia podjęta przez Bonn w końcu lat 60. XX w. doprowadziła do rozpoczęcia oficjalnych rozmów między PRL a RFN, co zakończyło się nawiązaniem stosunków dyplomatycznych. Jednym z owoców tego politycznego zwrotu stała się dwustronna komisja podręcznikowa. Efektem pierwszych lat pracy komisji, powstałej w 1972 r. pod auspicjami UNESCO, było wydanie w 1976 r. zaleceń podręcznikowych. Wywołały one zwłaszcza w RFN duże kontrowersje i wiele dyskusji. Ich uzgodnienie i publikacja były znaczącym osiągnięciem zaangażowanych w dialog specjalistów (ale też patronujących im rządów). Gremia złożone z historyków, dydaktyków historii, autorów podręczników i wydawców zdołały opracować wspólne stanowisko i – tam gdzie było to niemożliwe – konkretny katalog rozbieżności, co w warunkach rywalizacji dwóch systemów politycznych było ogromnym osiągnięciem. W następnych latach organizowano konferencje komisji, na których zajmowano się szczegółowymi problemami.

Kryzys prac komisji

Przełom 1989 r. postawił komisje bilateralne w wielu krajach przed całkiem nowymi wyzwaniami (upadek systemu komunistycznego w krajach Europy Wschodniej- Środkowej i Południowej i zbliżenie ich do Zachodu po przyjęciu demokratycznych rządów). Ich działalność oraz skład osobowy musiały zostać ponownie przemyślane i ewentualnie zmienione.

W Polsce było podobnie. Wprawdzie powstały – zachęcone efektami pracy komisji polsko-niemieckiej – kolejne tego typu grupy, jak polsko-izraelska, polsko-litewska i in., jednak kontakty między nimi były i pozostają ograniczone. Informacje o ich pracy nie docierają praktycznie do opinii publicznej. Nie wiadomo, jaki konkretnie wpływ wywierają one na zawartość programów nauczania i treść podręczników.

Wydaje się, że także polsko-niemiecka komisja podręcznikowa weszła w fazę spadku aktywności, a co za tym idzie także znaczenia. Formuła spotkań bilateralnych przeżyła się. W ostatnich latach zorganizowano kilka konferencji, jednak były one coraz mniej poświęcone sprawie rewizji podręczników czy zagadnieniom dydaktyki szkolnej. Przerodziły się w naukowe konferencje historyczne czy geograficzne.[5] Wprawdzie komisja firmuje projekt podręcznika polsko-niemieckiego, ale o jego powstawaniu wiadomo niewiele. Ten ambitny pomysł nie stał się impulsem do szerszych dyskusji w środowisku naukowców, nauczycieli, czy w ogóle zainteresowanej części opinii publicznej. Nie przyczynił się również do wzrostu zainteresowania pracą samej komisji.

Z pewnością wspólny podręcznik powstanie któregoś dnia, bo taka jest wola polityczna, jednak nie ma pewności, czy będzie można go implementować do praktyki szkolnej. Z komisji nie wyszły też żadne refleksje dotyczące nowego spojrzenia na problemy dydaktyczne, na rolę i znaczenie historii w szkole i w przestrzeni publicznej w Polsce i w Niemczech.

Wyzwania

Sytuacja w szkołach w Polsce i Niemczech jest bardzo dynamiczna. Obecnie dokonują się tu ogromne zmiany. Wkrótce do szkół polskich wejdą pierwsze podręczniki cyfrowe.[6] Za Odrą testowane są już konkretne propozycje. Jak są na te zmiany przygotowane szkoły, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice? Czy monitorowanie treści podręczników przestało być ważne? Przykład opracowania poświęconego relacjom niemiecko-rosyjskim w XX wieku, które przygotowano m.in. z myślą o szkołach w Niemczech i Rosji, pokazuje, że potrzeba dyskusji i rewizji niektórych treści jest zadaniem bardzo aktualnym.

Analizowanie treści podręcznikowych pod kątem uwzględniania stanu badań naukowych, czy obecności ujęć powielających negatywne stereotypy narodowe lub rasowe jest nadal konieczne. By jednak to osiągnąć, trzeba porzucić stare sposoby pracy komisji. Gremia wyłącznie bilateralne odegrały ważną rolę, jednak dzisiaj jest ona już historyczna. Być może tworzenie wielonarodowych komisji byłoby pożądanym krokiem? Przeniosłoby dyskusje na wyższym poziom? Wiele problemów w ujęciu narodowej historii rodzi się z nieuwzględnienia perspektyw wielonarodowych. Kolejnym wyzwaniem jest szersze włączenie dydaktyków, nauczycieli praktyków i wydawców w te dyskusje. Otwarta i publiczna debata nad sensem istnienia takich komisji, ich zadaniami, sposobami działania, finansowaniem czy możliwościami wpływania na proces dydaktyczny jest niezmiennie bardzo potrzebna.

____________________

Literatura

 • Becher, Ursula A.J. et al. (Hrsg.): Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. Braunschweig 2000.
 • Eckert, Georg u.a. (Red.): Geschichtsunterricht ohne Vorurteil. Empfehlungen internationaler Konferenzen 1950-1963. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1964.
 • Polska i Niemcy w XX wieku. Wskazówki i materiały do nauczania historii, pod red. Ursuli A. Becher, Włodziemierza Borodzieja, Krzysztofa Ruchniewicza, Poznań 2001 (Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa). | Becher, Ursula A.J. u.a. (Hrsg.): Deutschland und Polen im zwanzigsten Jahrhundert. Analysen, Quellen, didaktische Hinweise. Hannover 2001.

External links

____________________

[1] Schröder, Carl August: Die Schulbuchverbesserung durch internationale geistige Zusammenarbeit. Geschichte. Arbeitsformen. Rechtsprobleme. Braunschweig 1961, S. 49–75.
[2] Tiemann, Dieter: Schulbuchrevision im Schatten der Konfrontation. Deutsch-französische Auseinandersetzungen zwischen den beiden Weltkriegen: In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 39 (1988), S. 342–362.
[3] Romuald Gelles: Sprawy polskie w szkole niemieckiej 1918–1939 (Polnische Fragen in der deutschen Schule 1918–1939). Wrocław 1991, S. 191–201.
[4] Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig.
[5] Einen Überblick über die Arbeit der deutsch-polnischen Schulbuchkommission gibt die Webseite der Kommission, auch mit einer Auflistung der organisierten Fachkonferenzen, vgl. http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/aufgaben/themenkonferenzen.html (zuletzt am 2.4.2015).
[6] e-Podrecznik (http://www.epodreczniki.pl/front/).

____________________

Image Credits
Utworzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej przez Władysława Markiewicza i Georga Eckerta w Brunszwiku 17.10.1972 r. © Georg-Eckert-Institut für international Schulbuchforschung (szczególne podziękowania dla dr. Thomasa Strobla)

Recommended Citation
Ruchniewicz, Krzysztof: Czy komisje podręcznikowe są jeszcze potrzebne? In: Public History Weekly 2 (2015) 12, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-3861.

Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: elise.wintz (at) degruyter.com.

In general, textbook commissions reflect the needs of their times. In the past, they quite successfully served their purpose of mediating between politics, research, and teaching. They played a highly relevant role in the international dialogue initiated and continued by nations once longstanding enemies. These achievements are both considerable and noteworthy. Today, however, textbook commissions are seemingly absent in public discourse. Their proceedings are virtually invisible and their members are seen mainly during national and public holidays.

Initially a peace project

The original textbook commissions were established after World War I. Their initiators were teachers’ and historians’ associations in different European countries, which collaborated both at the bilateral level (within national textbook commissions) and at the international level (for instance within the International Committee for Intellectual Cooperation of the League of Nations).[1] Their work focused on the search for textbook and teaching contents that had promoted enemy images responsible for hostilities and antagonisms between the nation-states and that might have impacted the thinking of school students and future citizens. While teaching plans and curricula were carefully analyzed, the first revisions of textbooks were introduced in Scandinavian countries; similar initiatives followed in France and Germany.[2] The German-Polish textbook proceedings began in the second half of the 1930s with the Nazis already in power, which was less than optimal for such talks. The outbreak of World War II put an end to this textbook initiative altogether.[3]

A brief history of the German-Polish Textbook Commission

An international discourse on textbook contents resumed at the end of the 1940s and at the beginning of the 1950s. During the first decades after WWII, talks were limited to Western European countries. One of their initiators was Georg Eckert and his Institute for International Textbook Research in Braunschweig (which has existed in its current form since 1975), which became the key institution for the international coordination of various textbook commissions.[4] An exception remained the German-Czechoslovakian textbook talks: although initiated already in 1967, they were soon discontinued for a decade as a result of the brutal clampdown during the “Prague Spring” in 1968.

West Germany’s new “Ostpolitik” (Eastern Policy) had a considerable effect on the beginning of the textbook talks with the People’s Republic of Poland. This breakthrough in German foreign policy led to the establishment of the German-Polish Textbook Commission (which consisted of expert historians, history teaching specialists, and textbook authors). The Commission came into existence under the aegis of UNSECO in 1972 and devised “textbook recommendations” that were published in Poland and Germany in 1976. These recommendations provoked intense controversies, particularly in Germany, and required significant compromises. The German-Polish Textbook Commission prepared a protocol of differences, which marked a huge success under the conditions of the Cold War. In the following years, periodic expert conferences took place and dealt with the most controversial issues.

The Textbook Commission in crisis

The annus mirabilis of 1989 created a new situation and fresh challenges. The breakdown of communist regimes in Eastern, Central, and Southern Europe imposed new modes of communication and changed the composition of the textbook commissions. Poland was a case in point. Even though new textbook commissions emerged, including the Polish-Israeli and Polish-Lithuanian textbook commissions, inter-commission contacts and cooperation were and still are very limited. Besides, their proceedings and work are almost unknown to the wider public. Nor is there any visible impact of these commissions on school curricula and textbook contents. Moreover, the German-Polish Textbook Commission seems to have entered a phase of insignificance, as it concerns itself mainly with administering its historical legacy. The formula of bilateral talks appears to be old-fashioned and unsuitable for meeting new challenges. Although several textbook conferences have been held in recent years, they have dealt neither with textbook revisions nor with any relevant didactic issues. On the contrary, these conferences have been pure expert occasions, organized by experts for experts, and have lacked any wider exploration of the issues at hand with other researchers, teachers, and publics.[5] Formally, the German-Polish Commission supervises the German-Polish history textbook project. However, this ambitious project still seems to be in its infancy and fails to resonate with the larger public. Surprisingly, the project has not enhanced the visibility of the German-Polish Textbook Commission in the media and among the broader public.

Political support being strong enough, the German-Polish history textbook project will definitely see the light of the day, sooner or later. Nevertheless, there is no guarantee that the textbook will have any relevance for school teaching. Notably, the German-Polish Commission has been unable to formulate any innovative ideas for history teaching in schools, for the significance of history in school curricula, and for the role of the public sphere in Poland and Germany regarding these issues.

Current challenges

The situation of schools in Poland and Germany is dynamic, and significant changes are underway. Polish school students will soon receive their first digital textbooks.[6] Similar innovations are also taking place in Germany. However, the question remains whether schools and teachers are really prepared for the changes ushered in by the digital age. Are revisions of textbooks perhaps obsolete? And yet the example of the German-Russian textbook on the history of the 20th century (aimed at teachers and students) shows that the debates on school curriculum and textbook revisions are still topical and relevant.

The analysis of textbooks remains a relevant task and a pressing challenge at the same time. Nevertheless, it appears mandatory to radically reform the working methods of the textbook commission. The bilateral formula played an important role in the past, but today’s challenges require new institutional solutions. One possible innovation could be the establishment of a multinational textbook commission, because many controversies in national historiography result from ignoring multinational insights. A further change might be the better inclusion of teachers, publishers, and pedagogy experts in the commission’s debates. Last but not least, transparent und public debates on the purpose of textbook commissions, their goals, working methods, funding, and their impact on school teaching are not only welcome but indeed necessary.

____________________

Literature

 • Becher, Ursula A.J. et al. (Hrsg.): Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. Braunschweig 2000.
 • Eckert, Georg u.a. (Red.): Geschichtsunterricht ohne Vorurteil. Empfehlungen internationaler Konferenzen 1950-1963. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1964.
 • Polska i Niemcy w XX wieku. Wskazówki i materiały do nauczania historii, pod red. Ursuli A. Becher, Włodziemierza Borodzieja, Krzysztof Ruchniewicza, Poznań 2001 (Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa). | Becher, Ursula A.J. u.a. (Hrsg.): Deutschland und Polen im zwanzigsten Jahrhundert. Analysen, Quellen, didaktische Hinweise. Hannover 2001.

External links

____________________

[1] Schröder, Carl August: Die Schulbuchverbesserung durch internationale geistige Zusammenarbeit. Geschichte. Arbeitsformen. Rechtsprobleme. Braunschweig 1961, pp. 49-75. [The Improvement of Textbooks through International Intellectual Cooperation: History, Working Methods, and Legal Issues.]
[2] Tieman, Dieter: Schulbuchrevision im Schatten der Konfrontation. Deutsch-französische Auseinandersetzungen zwischen den beiden Weltkriegen. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 39 (1988), pp. 342-362. [Textbook Revisions in the Shadow of Conflict: German-French Disputes in the Interwar Period.]
[3] Romuald Gelles: Sprawy polskie w szkole niemieckiej 1918-1939. Wroclaw 1991, S. 191-201. [Polish History in German Schools 1918-1939.]
[4] Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. [International Understanding: 25 years of Georg Eckert Institute in Braunschweig]
[5] See the website of the German-Polish Textbook Commission for more information on ist work as well as the list of its expert conferences (http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/aufgaben/themenkonferenzen.html (last accessed 2015/4/14).
[6] e-Podrecznik (http://www.epodreczniki.pl/front/) (last accessed 2015/4/14).

____________________

Image Credits
The Foundation of the  German-Polish Textbook Commission by Władysław Markiewicz (Poland) and Georg Eckert (West Germany) at 1972/10/17 in Brunswick, © Georg-Eckert-Institute for International Textbook Research (with special thanks to Dr. Thomas Strobel).

Recommended Citation
Ruchniewicz, Krzysztof: Why We Still Need Textbook Commissions? In: Public History Weekly 3 (2015) 12, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-3861.

Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: elise.wintz (at) degruyter.com.

Die Schulbuchkommissionen sind Kinder ihrer Zeit. Sie haben Ihre Aufgaben erfüllt, indem sie zu einem Vermittler zwischen Politik, Theorie und Schulpraxis wurden. Sie spielten eine große Rolle im internationalen Dialog, der von lange verfeindeten Nationen initiiert und geführt wurde. Es sind wirklich beachtliche Leistungen. Heute scheinen die Schulbuchkommissionen in der Öffentlichkeit nur wenig präsent zu sein. Um ihre Arbeit ist es ruhig geworden und ihre Mitglieder sind außerhalb von Feiertagen aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Ursprünglich ein Pazifizierungsprojekt

Die ersten Schulbuchkommissionen sind nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Zu den Initiatoren gehörten die Lehrer- und Historikerverbände in unterschiedlichen Ländern Europas, ihre Arbeit fand bilateral (nationale Kommissionen) und international (z.B. im Rahmen des Internationalen Ausschusses für Geistige Zusammenarbeit des Völkerbundes) statt. [1] Einer der Gründe für die Feindschaft zwischen den Staaten wurde in der Schule und in den dort übermittelten Inhalten, die das Bild der zukünftigen BürgerInnen prägten, gesucht. Den Lehrplänen und Schulbüchern wurde nun größere Aufmerksamkeit gewidmet. Die ersten Revisionsversuche wurden in den skandinavischen Ländern unternommen, ähnliche Initiativen entstanden in Frankreich und Deutschland.[2] Die deutsch-polnischen Schulbuchgespräche wurden erst in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre aufgenommen. Der Ausbruch des 2. Weltkrieges hat diesem ersten Versuch ein Ende bereitet.[3]

Geschichte der deutsch-polnischen Schulbuchkommission

Die Idee einer internationalen Diskussion über die Schulbuchinhalte wurde Ende der 40er/Anfang der 50er Jahre wieder aufgenommen. In den ersten Jahrzehnten waren diese Gespräche auf die Länder Westeuropas beschränkt. Einer der Initiatoren war Georg Eckert und sein Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, das in den nächsten Jahrzehnten zum zentralen Koordinator von unterschiedlichen internationalen Schulbuchkommissionen wurde.[4] Eine Ausnahme bildeten die deutsch-tschechoslowakischen Schulbuchgespräche, die 1967 aufgenommen wurden, aber aufgrund der Niederschlagung des “Prager Frühlings” 1968 für ein Jahrzehnt abgebrochen wurden.

Die neue Ostpolitik der Bundesrepublik beeinflusste den Beginn der Gespräche mit der VR Polen. Die deutsch-polnische Schulbuchkommission wurde zum Kind dieser außenpolitischen Wende. Das Ergebnis der im Jahre 1972 unter UNESCO-Schirmherrschaft gegründeten Kommission waren die “Schulbuchempfehlungen”, die 1976 in beiden Ländern veröffentlicht wurden und insbesondere in der Bundesrepublik zu heftigen Kontroversen führten. Die Ausarbeitung und Veröffentlichung war ein großer Kompromiss. Dem aus FachhistorikerInnen, GeschichtsdidaktikerInnen und SchulbuchautorInnen zusammengesetzten Gremium ist es gelungen, ein Protokoll der Differenzen auszuarbeiten. Unter den Bedingungen der politischen Systemkonfrontation war das ein Riesenerfolg. In den Jahren darauf fanden dann regelmäßige Fachkonferenzen statt, während der die strittigen Fragen gesondert behandelt wurden.

Krise in der Kommissionsarbeit

Das Epochenjahr 1989 stellte die bilateralen Kommissionen in vielen Ländern vor eine neue Situation und neue Herausforderungen (Stichwort: der Zusammenbruch des kommunistischen Staatssystems in Ost- Mittel- und Südeuropa). Ihre Arbeit und personelle Zusammensetzung musste noch einmal überdacht und ggfs. korrigiert werden. In Polen war das nicht anders. Zwar entstanden – dem Erfolg der deutsch-polnischen Kommission folgend – die nächsten Kommissionen, wie die polnisch-israelische, die polnisch-litauische usw. Die Kontakte zwischen ihnen waren und sind jedoch sehr beschränkt. Informationen über ihre Arbeit dringen praktisch gar nicht an die Öffentlichkeit. Ein Einfluss auf die Inhalte der Lehrpläne und Schulbücher ist nicht zu erkennen.

Es scheint, dass auch die deutsch-polnische Schulbuchkommission nun in eine Phase des Nachlassens der Aktivitäten und eines damit verbundenen Bedeutungsverlustes getreten ist. Die Formel der bilateralen Gespräche hat sich überlebt. In den letzten Jahren wurden einige Konferenzen abgehalten. Sie beschäftigten sich weder mit der Schulbuchrevision noch anderen geschichtsdidaktischen Fragen. Es waren reine Fachkonferenzen, von FachvertreterInnen organisiert.[5] Zwar betreut die Kommission die Arbeit an dem deutsch-polnischen Geschichtsschulbuch, man hört über seine Entstehung aber wenig. Dieses ambitionierte Projekt gab keinen Impuls zur breiten Diskussion der WissenschaftlerInnen, LehrerInnen oder der interessierten Öffentlichkeit. Es trug nicht zur Zunahme des Interesses für die Kommissionsarbeit bei.

Das gemeinsame Schulbuch wird eines Tages entstehen, weil es dafür einen politischen Willen gibt. Es besteht keine Garantie, dass das Schulbuch in der Schulpraxis genutzt wird. Von der Kommission gingen darüber hinaus keine Überlegungen für eine neue Sicht auf geschichtsdidaktische Fragen, die Rolle und Bedeutung der Geschichte in der Schule und schließlich in der Öffentlichkeit in Polen und Deutschland aus.

Herausforderungen

Die Situation in den Schulen in Polen und Deutschland ist dynamisch. Zurzeit finden dort große Veränderungen statt. Bald bekommen die polnischen SchülerInnen die ersten digitalen Schulbücher [6]; im Lande unseres Nachbarn werden konkrete Lösungen schon getestet. Sind die Schulen und die LehrerInnen auf diese Veränderungen vorbereitet? Ist die Revision der Schulbücher obsolet geworden? Das Beispiel des deutsch-russischen Geschichtsbuches zum 20. Jahrhundert, das u.a. an die LehrerInnen und SchülerInnen adressiert ist, zeigt, dass die Diskussion und die Revision von Schulbuchinhalten kein abgeschlossenes Kapitel ist, im Gegenteil, sie wird aktueller denn je.

Die Analyse der Schulbuchinhalte bleibt eine wichtige Aufgabe und Herausforderung. Um das zu erreichen, muss man sich von den alten Arbeitsweisen der Kommissionen trennen. Die bilateralen Gremien haben eine große Rolle gespielt, sie haben aber heute eher eine historische Bedeutung. Vielleicht könnte die Schaffung von multinationalen Kommissionen eine Lösung bieten? Viele Fragen in der Darstellung der nationalen Geschichte resultieren aus der Nichtbeachtung der multinationalen Perspektiven. Eine weitere Herausforderung ist die stärkere Einbeziehung in die Diskussionen der FachdidaktikerInnen, LehrerInnen und VerlegerInnen. Transparente und öffentliche Debatten über den Sinn der Existenz von solchen Kommissionen, ihrer Aufgaben, Arbeitsweisen, Finanzierung und Beeinflussungsmöglichkeiten der Didaktik sind willkommen und gleichzeitig notwendig.

____________________

Literatur

 • Becher, Ursula A.J. et al. (Hrsg.): Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. Braunschweig 2000.
 • Eckert, Georg u.a. (Red.): Geschichtsunterricht ohne Vorurteil. Empfehlungen internationaler Konferenzen 1950-1963. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1964.
 • Polska i Niemcy w XX wieku. Wskazówki i materiały do nauczania historii, pod red. Ursuli A. Becher, Włodziemierza Borodzieja, Krzysztof Ruchniewicza, Poznań 2001 (Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa). | Becher, Ursula A.J. u.a. (Hrsg.): Deutschland und Polen im zwanzigsten Jahrhundert. Analysen, Quellen, didaktische Hinweise. Hannover 2001.
  .

Externe Links

____________________

[1] Schröder, Carl August: Die Schulbuchverbesserung durch internationale geistige Zusammenarbeit. Geschichte. Arbeitsformen. Rechtsprobleme. Braunschweig 1961, S. 49-75.
[2] Tieman, Dieter: Schulbuchrevision im Schatten der Konfrontation. Deutsch-französische Auseinandersetzungen zwischen den beiden Weltkriegen. In: GWU 39 (1988) 6, S. 342-362.
[3] Gelles, Romuald: Sprawy polskie w szkole niemieckiej 1918-1939 [dt. Polnische Fragen in der deutschen Schule 1918-1939]. Wrocław 1991, S. 191-201.
[4] Becher, Ursula A.J. et al. (Hrsg.): Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. Braunschweig 2000.
[5] Einen Überblick über die Arbeit der deutsch-polnischen Schulbuchkommission gibt die Webseite der Kommission, auch mit einer Auflistung der organisierten Fachkonferenzen, vgl. http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/aufgaben/themenkonferenzen.html (zuletzt am 31.3.15).
[6] e-Podrecznik, vgl. http://www.epodreczniki.pl/front/ (zuletzt am 31.3.15)

____________________

Abbildungsnachweis
Die Gründung der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission durch Władysław Markiewicz und Georg Eckert am 17.10.1972 in Braunschweig, © Georg-Eckert-Institut für international Schulbuchforschung (mit besonderem Dank an Dr. Thomas Strobel).

Empfohlene Zitierweise
Ruchniewicz, Krzysztof: Wozu noch Schulbuchkommissionen? In: Public History Weekly 3 (2015) 12, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-3861.

Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: elise.wintz (at) degruyter.com.


Categories: 3 (2015) 12
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-3861

Tags: , , ,

1 reply »

 1. Krzysztof Ruchniewicz drew attention to a very important topic for the present history text quality. Do we want to make clear to our students that the world of history is wider than our history texts based on the national narratives? If we do we need to switch to international cooperation and bilateral history text commissions as first step. And we need to take the outcomes of this work seriously. I believe in this kind of history books in the “Facebook age”. The Russian Ministry of Education is preparing the history teachers to use e-text books in the coming years. The young generation will be used to digital texts pretty soon. It is interesting how all these changes in the information will have an impact on the national history narrative.

  I was impressed by the work of the International Committee for Intellectual Cooperation of the League of Nations (“the League of Wits”) in the field of comparison of the history texts in 1920-1930s too. They also invented the exchange of “open letters” by intellectuals from various countries to make the different cultures and ideologies been nearer to the people. The League did not reach big results in this job for one reason. There was no one commission that could shake seriously national patriotic history narratives that existed in that time. It seems that Bernard Shaw overestimated the atmosphere in the League of Nations in 1928 saying that “In the atmosphere of Geneva patriotism perishes: a patriot there is simply a spy who cannot be shot.” [1]

  This problem overcoming national patriotic narratives and myths still exists and puts questions to the internationally written history texts now.
  The first Russian-German text book in history was presented in Berlin in March 2015. Alexander O. Chubrian mentioned in the interview about this presentation that there will be two chapters about the Stalingrad battle in the text. One is prepared by a Russian author, another one by a German historian. It is an interesting solution as there are clearly many interpretation of this battle by historians.[2] For Russians, Stalingrad is sacred. And the heroism of Stalingrad is the rooted mood of the people and the part of the national narrative might be even myth.
  Yes we need to think of multilateral commissions on history textbooks instead of conferences in the expert for expert format. We need also to talk about these texts as broad and inclusive as we can, including the opinion of the representatives of society and even parents of the students.

  References
  [1] Fabian Tract No 226. The League of Nations by Bernard Show. Published by the Fabian Society. London, 1929. p. 5.
  [2] Rossiiskaya gazeta. 10.03.2015 http://www.rg.ru/2015/03/10/uchebnik-site.html (last accessed 2015/19/4).

Pin It on Pinterest